Województwo to najwyższy szczebel organizacji samorządu terytorialnego. Organami samorządu wojewódzkiego są sejmik województwa i zarząd województwa. W wyborach samorządowych wybierani są radni do sejmiku województwa, na okres 5 lat. W skład zarządu województwa wchodzi marszałek województwa, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Marszałek województwa wybierany jest przez sejmik województwa. Podstawowym zadaniem samorząd województwa jest dbanie o rozwój całego regionu.

Zadania własne województwa to m.in:

1. w zakresie edukacji publicznej - zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz szkół o znaczeniu regionalnym oraz ponadregionalnym. Kierowanie regionalnej polityki oświatowej, tworzenie liceów profilowanych. Województwo odpowiada także za szkolnictwo wyższe.