Na najniższym szczeblu podziału terytorialnego znajdują się gminy. Są one samorządem „pierwszego kontaktu”. Odpowiadają za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym. Mają za zadanie zaspokajać potrzeb wspólnoty, zamieszkującej określony obszar.Organami w gminie są rada gminy (organ stanowiący) oraz wójt/burmistrz/prezydent miasta (który jest organem wykonawczym). W wyborach wybierani są radni, którzy będą zasiadali w radzie gminy oraz odpowiednio wójt/burmistrz lub prezydenta miasta, w zależności od tego, czy mieszkamy w gminie wiejskiej (wtedy wybieramy wójta), w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście (burmistrz), czy w mieście powyżej stu tysięcy mieszkańców (prezydent miasta).