W gminie planowana jest budowa, która może być uciążliwa dla mieszkańców. Wielu z nich jest zaniepokojonych i domaga się indywidualnego spotkania z wójtem. Czy ten musi znaleźć na to czas?
Można przyjąć że tak, bowiem w określonym zakresie zobowiązuje go do tego kodeks postępowania administracyjnego. W Konstytucji RP każdy ma zagwarantowane prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, w tym do organów jednostek samorządu terytorialnego. Takie uprawnienie realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII k.p.a.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu.
Organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kodeks postępowania administracyjnego wymaga więc, by obywatel miał zagwarantowany bezpośredni kontakt. Zatem albo wójt, albo jego zastępca musi znaleźć czas na indywidualne spotkania z mieszkańcami. Przepisy wymagają też, by dni i godziny przyjęć były dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informacja o terminach powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
Wójtowie zostali tym samym zobowiązani do ustalenia szczegółowego harmonogramu dni i godzin, w których będą przyjmowani obywatele. Przy jego ustalaniu muszą uwzględnić m.in., by działo się to z określoną częstotliwością, tak by podmioty uprawnione do składania skarg miały możliwość skorzystania ze swoich uprawnień oraz by dni i godziny przyjęć były dostosowane do potrzeb ludności.