Nowelizacja przepisów dotyczących gospodarowania wodami wprowadza opłaty stałe oraz zmienne za korzystanie z usług wodnych. Podmiot korzystający z usług wodnych musi uiścić opłatę zanim zacznie wyjaśniać szczegóły rozliczenia.

Na mocy artykułu 35 ustawy – Prawo wodne, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.

Zgodnie z artykułem 273 ustawy Prawo wodne podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługi wodne, który otrzymał dokumenty w tym zakresie, gdy nie zgadza się z przedstawionymi wyliczeniami, może złożyć reklamację.

Do kogo?

Podmiotami właściwymi do rozpatrywania reklamacji są: Wody Polskie albo właściwy wójt, burmistrz lub prezydenta miasta.

Kiedy?

Do złożenia reklamacji ustawa wprowadza 14-dniowy termin, liczony od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty.

Ważne!

• Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku zapłaty wskazanej sumy.

• Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym

Rozpatrzenie reklamacji:

Adresat reklamacji ma 14 dni od jej otrzymania na jej rozpatrzenie.

Jeżeli zostanie ona przyjęta, reklamujący otrzyma nową informację, zawierającą poprawione wyliczenia. A w terminie 14 dni od przekazania nowej decyzji zwrócona zostanie różnica pomiędzy wpłaconą kwotą, a sumą wynikającą z nowej informacji.

W przypadku nieuznania reklamacji właściwy organ określi wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji. Można ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

• Zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego nie wstrzymuje jej wykonania.