Dodatkowe przesłanki, które mają pozwolić dorosłemu dziecku uchylić się od płacenia za pobyt wyrodnego rodzica w domu pomocy, mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, ale tylko pozornie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) proponuje rozszerzenie katalogu sytuacji, w których dorosła osoba nie będzie musiała płacić za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej (DPS), jeśli w dzieciństwie zachowywał się w stosunku do niej w sposób rażąco naganny. O zmianę przepisów od dawna apelowali sami zainteresowani oraz rzecznicy: praw obywatela i praw dziecka. Problem w tym, że zdaniem ekspertów nowe regulacje nie spełniają tych oczekiwań, bo mogą dotyczyć niewielkiej grupy zobowiązanych do płacenia.
Martwe prawo
Zgodnie z art. 64a ustawy z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) osoba, którą rodzic w dzieciństwie np. maltretował, porzucił i w ogóle nie utrzymywał kontaktów czy nie płacił na jej utrzymanie alimentów, może po jego umieszczeniu w DPS złożyć wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów z tym związanych. Musi jednak spełnić dodatkowy warunek, a mianowicie przedstawić orzeczenie, że sąd pozbawił wyrodnego opiekuna władzy rodzicielskiej. W praktyce mało która osoba dysponuje takim wyrokiem. Jak pisaliśmy we wrześniu w DGP, ze zwolnienia z opłat na podstawie takich orzeczeń skorzystało zaledwie trzy osoby.
Aby było to łatwiejsze, resort pracy proponuje modyfikację art. 64 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie zawiera on fakultatywne przesłanki, na podstawie których gmina może wydać decyzję o całkowitym lub częściowym odstąpieniu od opłaty. Do tego przepisu mają być wpisane dwie nowe okoliczności. Pierwsza dotyczy przypadków, gdy zobowiązany do płacenia przebywał w pieczy zastępczej, a kierowany lub przebywający w placówce rodzic miał ograniczoną względem niego władzę rodzicielską (będą z tego mogli skorzystać również zobowiązani do płacenia wnukowie). Marek Michalak, rzecznik praw dziecka (RPD), zwraca uwagę, że powiązanie ze sobą tych dwóch warunków pozostaje w sprzeczności z realiami możliwych sytuacji rodzinnych. Wskazuje, że nie zawsze, gdy opiekun miał ograniczaną władzę rodzicielską, dziecko trafiało do pieczy zastępczej. Często nie było takiej potrzeby, zwłaszcza gdy drugi z rodziców właściwie wywiązywał się ze swoich obowiązków. W efekcie może to spowodować, że osób, które będą jednocześnie spełniać obydwa wymogi, będzie niewiele.
Oddalony pozew
Wątpliwości dotyczą również drugiej z nowych przesłanek, które po wejściu w życie nowelizacji (ma to nastąpić po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) mają zwalniać z odpłatności. Przewiduje ona możliwość uchylenia się od ponoszenia kosztów, jeśli osoba ma wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej lub umieszczonej w DPS. W tym przypadku kłopotliwe może być przedstawienie takiego orzeczenia. – Bo wymaga, żeby rodzic, który w przeszłości krzywdził dziecko, wystąpił teraz o ustalenie alimentów, a sąd mając na uwadze to, że żądanie ich jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, odmówił przyznania wsparcia – podkreśla Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
Dodaje, że aby ten przepis nie stał się martwym prawem, tak samo jak obowiązujący art. 64a ustawy, niezbędne byłoby wprowadzenie takiego rozwiązania, które pozwalałoby dorosłemu dziecku inicjować w sądzie postępowanie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
Z kolei zdaniem RPD przy tak brzmiącej przesłance konieczne byłoby nałożenie na kierownika ośrodka pomocy społecznej obowiązku wnoszenia powództwa na rzecz osoby kierowanej lub przebywającej w DPS i do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty.
– W naszej ocenie potrzebna jest o wiele dalej idąca zmiana przepisów i powinna ona obejmować sam art. 64a – stwierdza Renata Górna z OPZZ.
Dodaje, że związek przygotowuje swoją opinię do projektu i na pewno będzie w niej postulował uwzględnienie jeszcze większej liczby przypadków, gdy możliwe będzie uchylenie się od opłaty, m.in. jeśli w przeszłości miało miejsce uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów przez rodzica lub został on skazany wyrokiem sądowym za przestępstwo wobec dziecka, np. przemoc.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy
Zasady finansowania pobytu w placówkach opieki / Dziennik Gazeta Prawna