Ustalenie wysokości opłaty od posiadania psa leży kompetencjach rady gminy. Jej maksymalna stawka w 2018 r. wzrośnie jednak o 1,9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Na samym wstępnie należy zaznaczyć, że nie w każdej gminie wprowadzony został obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psa - w tej kwestii gminy mają zupełną dowolność. Oznacza to, że od odpowiedniej uchwały rady gminy zależeć będzie, czy konieczne jest wnoszenie opłaty.

Jeśli ustalimy, że w gminie, w której zamieszkujemy taki obowiązek został nałożony na mieszkańców, należy dowiedzieć się, ile wynosi wymagana od nas opłata od posiadania psa. Ta jest pobierana bowiem wyłącznie od osób fizycznych.

Kwestia opłaty od posiadania psa uregulowana została w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. Jak wynika jednak z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., maksymalna opłata jaką może pobrać gmina od właściciela psów to 121,24 zł rocznie za jednego psa.

Zwolnienia

Warto zapoznać się również z wyjątkami od obowiązku wnoszenia opłaty od posiadania psa. Rada gminy ma zawsze możliwość wprowadzenia specjalnego zwolnienia przedmiotowego, jednak co do zasady opłaty od posiadania psa nie muszą uiszczać:

• osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

• osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

• członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

• osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

• podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.