Organ sprawujący nadzór nad szkołami może ocenić legalność uchwały tylko od strony prawnej. W pozostałym zakresie wykracza poza ramy ustawy i konstytucji.

Wyłącznym kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym jest warunek legalności, czyli zgodności z prawem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Kr 496/17, nieprawomocny). Wynika to nie tylko z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, ale przede wszystkim z art. 171 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi tylko z punktu widzenia legalności.

Orzeczenie dotyczyło warunkowej pozytywnej opinii małopolskiego kuratora oświaty do uchwały Rady Gminy Książ Wielki z 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 127 przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe postanowiła ona poprzez stopniowe wygaszanie klas gimnazjalnych zlikwidować Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego. Małopolski kurator oświaty w opinii uznał jednak, że optymalnym rozwiązaniem jest w tym przypadku zastosowanie art. 129 ust. 1 pkt 2 u.p.w., tj. włączenie od 1 września 2017 r. gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej w Książu Wielkim. Gmina nie zgodziła się jednak z tą opinią. Do WSA w Krakowie wniosła o uchylenie warunku z pkt 3 opinii, zgodnie z którym gmina miała obowiązek włączyć gimnazjum do szkoły podstawowej. W ocenie samorządu kurator wykroczył bowiem poza własne kompetencje.