Związek Gmin Wiejskich RP apeluje do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o zwiększenie nakładów na Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
– Od początku funkcjonowania programu zawsze mówiliśmy, że są to najbardziej realne środki na poprawę infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich. W ramach aktualnych funduszy UE niestety nie możemy liczyć na środki z regionalnych programów operacyjnych, a fundusze PROW praktycznie w pierwszym naborze wniosków zostały już wyczerpane do roku 2020 – wskazuje Marek Olszewski, przewodniczący ZGW. – Kolejna edycja PRGiPID pokazała, jak duże jest oczekiwanie społeczności lokalnej na poprawę stanu dróg. W wielu województwach potrzeby zaspokajane są tylko w 35–50 proc. Dlatego wnioskujemy o podniesienie puli środków na realizację gminnych i powiatowych inwestycji drogowych – dodaje.
ZGW zaopiniował też propozycje MIB zmian do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Związek zgadza się na wprowadzenie nowego kryterium dochodowego. Wedle propozycji resortu nie będą w nim uwzględnione dotacje oraz subwencja ogólna z budżetu państwa, a jedynie dochody własne samorządu wnioskującego o pieniądze na remont jezdni. Jeżeli będą one wyższe niż średni dochód w województwie, przedstawiony projekt nie uzyska dodatkowych punktów – zapewnią je dochody niższe.
– Pozwoli to na zwiększenie szans dofinansowania w obszarach o niższych dochodach, często peryferyjnie położonych od większych aglomeracji miejskich. Jednak potrzeby są ogromne praktycznie wszędzie – podkreśla Marek Olszewski.
Ponadto związek pozytywnie ocenia wprowadzenie nowego kryterium zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku na obszarach o ich najwyższym poziomie. Na więcej punktów będą mogły liczyć te wnioski o pieniądze na budowę dróg, gdzie zaobserwowano ryzyko zagrożeń wypadkami: bardzo duże, duże i średnie.
ZGW popiera również likwidację kryterium udziału partnera we wkładzie własnym wnioskodawcy.
– Bardzo trudno jest pozyskać kontrahenta na dofinansowanie budowy drogi gminnej w obszarach wiejskich, np. łączącej dwie miejscowości, gdzie nie występują podmioty gospodarcze – wyjaśnia Olszewski.
Gminom zależy też na spotkaniu na początku lipca z przedstawicielami resortu w celu wypracowania szczegółowej punktacji do oceny przedkładanych przez samorządy projektów. Przykładowo w ramach kryterium spójnej sieci dróg publicznych proponują, aby punktacja za połączenie drogi gminnej z inną gminną wynosiła 5 pkt, gminnej z powiatową – 10 pkt, a powiatowej z powiatową – 5 pkt, natomiast z wojewódzką – 10 pkt.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach publicznych