Wójt otrzymał propozycję zostania prezesem koła łowieckiego. Czy nie naruszy ustawy antykorupcyjnej? Czy nie będzie to stanowiło przyczyny wygaśnięcia jego mandatu?
W myśl art. 4 ust. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – ustawa antykorupcyjna –wójt (burmistrz, prezydent) nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem albo pełnomocnikiem w jej prowadzeniu. Zgodnie zaś z przepisami ustawy – Prawo łowieckie (dalej: u.p.ł.) oraz ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego koło łowieckie ma osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.). Zatem prowadzenie działalności gospodarczej przez koło łowieckie, którego prezesem byłby włodarz gminy, wyczerpuje przesłanki naruszenia przepisów ustawy antykorupcyjnej, gdyż byłoby to równoznaczne z zarządzaniem przez niego działalnością gospodarczą prowadzoną przez koło. Zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 5 kodeksu wyborczego zaistniałaby zatem podstawa wygaśnięcia mandatu.
Powyższe wnioski potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II OSK 150/17). Sąd wskazał w nim, że koło łowieckie ma osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu u.s.d.g., o czym świadczą postanowienia art. 35 u.p.ł., jak również statutu Polskiego Związku Łowieckiego. NSA podkreślił, że gospodarczego celu działalności koła łowieckiego nie niweczy to, że działalność ta przynosiła stratę lub dochód z niej był nieznaczny i przeznaczany na cele statutowe.