Od przyszłego roku rozszerzy się zakres kontroli sprawowany przez samorządy nad prywatnymi placówkami. Będą też zbierać sprawozdania z ich działalności i wysyłać do wojewody.
Takie dodatkowe zadania dla gmin przewiduje nowelizacja ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157), która jest elementem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Jedna z zawartych w niej modyfikacji dotyczy uzyskiwania opinii potwierdzającej spełnianie standardów lokalowo-sanitarnych przez podmioty, które chcą zakładać żłobki i kluby dziecięce.
Obecnie jest tak, że taki dokument dla obydwu typów placówek jest wydawany przez właściwego miejscowo inspektora sanitarnego (spełnianie wymogów przeciwpożarowych jest odrębnie potwierdzane przez straż pożarną). Resort rodziny proponuje natomiast, aby pozytywna opinia o warunkach sanitarnych dla klubów dziecięcych była wystawiana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku żłobków dalej będzie ją wydawał sanepid.
– Nie jest to dobra zmiana, bo są przecież instytucje odpowiednio przygotowane do oceny tego, czy dany lokal spełnia standardy sanitarne. Pracownicy urzędów nie mają takich kompetencji – mówi Agata Kmieć-Łuciuk, naczelnik wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta w Stargardzie.
Michał Marszałek, dyrektor biura ochrony zdrowia UM w Krakowie, dodaje, że przed wydaniem pozytywnej opinii pracownicy i tak pewnie będą się konsultować z sanepidem, aby mieć pewność, że klub dziecięcy będzie zapewniał właściwe warunki opieki.
Inne zadanie, które od 2018 r. mają wykonywać gminy, jest związane ze sprawozdaniami sporządzanymi przez prywatne żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów.
Nowelizacja zakłada, że będą one musiały takie sprawozdania z rocznej działalności przekazywać samorządom w terminie do 31 stycznia następnego roku – za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego zapewnionego przez resort rodziny. Gminy zaś będą musiały do 14 lutego (razem z informacjami odnoszącymi się do własnych placówek) wysłać je do wojewodów.
– Skoro zgodnie z projektem wysyłanie zbiorczych sprawozdań do urzędów wojewódzkich ma się odbywać za pośrednictwem tego samego systemu, to wydaje się, że nie ma potrzeby, aby angażować do ich przekazywania gminy. Podmioty prywatne mogłyby je wysyłać bezpośrednio do wojewodów – wskazuje Michał Marszałek.
Ponadto projekt rozszerza zakres nadzoru sprawowany nad prywatnymi miejscami opieki. Teraz jest tak, że gminy kontrolują działające na ich terenie placówki pod kątem warunków i jakości świadczonej opieki, na podstawie przyjętego w uchwale planu nadzoru.
Po zmianie podlegałyby one kontroli również w odniesieniu do wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, a także zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazie dziennych opiekunów.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podmiot prowadzący będzie musiał w wyznaczonym terminie je usunąć. Jeśli tego nie zrobi, będzie mu grozić wykreślenie z rejestru placówek lub wykazu dziennych opiekunów.
Projekt rozszerza zakres nadzoru sprawowany nad prywatnymi miejscami opieki
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy