Jak informuje biuro Rzecznika Prawa Obywatelskich, 19 kwietnia 2017 zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargi RPO na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska umarzającą powstępowanie w sprawie wstrzymania działalności kompostowni na warszawskim Radiowie.

Zgodnie z orzeczeniem sądu, wszystkie decyzje administracyjne wydane w niniejszej sprawie mają zostać uchylone. Oznacza to, że sąd przychylił się do argumentacji przedstawianej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdzono między innymi, że „podstawą do wstrzymania działalności na podstawie art. 364 Prawa ochrony środowiska jest samo zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a nie (jak wskazywały w sprawie organy) zaistnienie skutku w postaci chorób wywoływanych tą działalnością.” Co więcej, sąd uznał, że „zdrowie, o którym mowa w art. 364 Prawa ochrony środowiska należy rozumieć szeroko, nie tylko jako zdrowie fizyczne (jak to uczyniły w sprawie organy), ale również jako zdrowie psychiczne”. Zgodnie z argumentacją sądu „postępowanie prowadzone na podstawie art. 364 Prawa ochrony środowiska powinno obejmować ocenę skumulowanych skutków całokształtu danej działalności, a nie ocenę poszczególnych instalacji eksploatowanych w ramach tej działalności”. Oprócz instalacji kompostowni, na warszawskim Radiowie funkcjonuje bowiem również instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - zostały one jednak oceniane przez ograny w osobnych postępowaniach administracyjnych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak czytamy na oficjalnej stronie RPO, w drugiej ze spraw dotyczących warszawskiego Radiowa, do której Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił, od korzystnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 2181/16, skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Warszawie.

Komentarz Łukasza Kosiedowskiego, pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie

Obecnie nie funkcjonują w naszym kraju standardy jakości zapachowej powietrza (Rzecznik Praw Obywatelskich od ponad 10 lat domaga się ich wprowadzenia). To sprawia, że jeżeli dana działalność nie powoduje zanieczyszczenia środowiska w klasycznym rozumieniu, a jedynie wywołuje uciążliwości zapachowe, bardzo trudno jest jej przeciwdziałać. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w szczególności jego uzasadnienie, daje nadzieję na znalezienie sposobu na ominięcie występującej po stronie władz bezczynności legislacyjnej i wstrzymywanie działalności zakładów, które formalnie spełniają wszystkie obowiązujące normy, ale poprzez emisję zapachów uniemożliwiają okolicznym mieszkańcom normalne funkcjonowanie.