Przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają być bardziej elastyczne – zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt ich zmiany, skierowany do konsultacji.
Choć ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.) obowiązuje od 2008 r., jej przepisy wciąż nie są zbyt często wykorzystywane. Jednym z powodów mają być zbyt sztywne procedury. Dlatego też resort rozwoju proponuje m.in. ułatwienia w zakresie sposobu wyboru partnera prywatnego. Dzisiaj obowiązują dwie procedury: uproszczona, pozwalająca na udzielenie koncesji i pełna z ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), po której może zostać zawarta umowa o PPP. Problem w tym, że na wstępnym etapie trudno przewidzieć, w której formule będzie możliwa współpraca. Dlatego też projekt zakłada, że partner publiczny zawsze będzie mógł wybrać prywatnego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Dzięki temu nawet gdy się okaże, że korzystniejsze jest udzielenie koncesji, nie będzie musiał przeprowadzać od nowa całej procedury.
Jedną z głównych zasad PPP jest przeniesienie na partnera prywatnego niektórych ryzyk związanych z powodzeniem inwestycji. Dlatego też jego wybór nie może następować wyłącznie na podstawie wysokości wynagrodzenia. Nowelizacja ma utrzymać tę zasadę, ale jednocześnie zerwać z narzucaniem obligatoryjnych kryteriów oceny ofert. Zostaną one przesunięte do kryteriów fakultatywnych. Tam ma się znaleźć m.in. obowiązkowe dzisiaj kryterium dotyczące podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.
Projekt przewiduje też nowe zasady zmiany umów (mają być takie same jak w przepisach o zamówieniach publicznych), odpowiedzialności za realizację kontraktu czy przekazywanie składnika majątkowego po zakończeniu partnerstwa. Jednocześnie MR zapowiada, że ta nowelizacja nie będzie ostatnia i że stale będzie monitorował otoczenie prawne PPP.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych