Autor oprogramowania nie może sprzeciwiać się odsprzedaży licencji, która umożliwia korzystanie z jego programu pobranego z internetu. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego, objętej licencją, zostaje bowiem wyczerpane wraz z pierwszą sprzedażą.
Dzieje się tak również w przypadku rozpowszechniania przez właściciela praw autorskich przez umożliwienie pobierania kopii z jego stron internetowych – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.

Z internetu

Oracle, czyli spółka tworząca i rozpowszechniająca programy komputerowe, pozwała UsedSoft, który handluje licencjami odkupionymi od jej klientów. Od Oracle klienci nabywają bowiem możliwość pobrania programu przez internet. Na podstawie umowy licencyjnej wolno im też trwale przechowywać jego kopie, wykorzystywać do działalności gospodarczej i udostępniać nawet 25 użytkownikom.
UsedSoft odkupuje licencje od klientów Oracle i sprzedaje je dalej. Klienci, którzy nie mieli dotąd programu, pobierają go na podstawie takiej licencji z drugiej ręki. Spór w sprawie tego rodzaju transakcji trafił ostatecznie do niemieckiego federalnego sądu najwyższego. Ten zapytał Trybunał Sprawiedliwości, jak w sprawie Oracle należy interpretować dyrektywę 2009/24/WE w sprawie ochrony programów komputerowych.

Dezaktywacja

TS orzekł – wbrew oczekiwaniom Oracle – że zasada wyczerpania prawa do rozpowszechniania ma zastosowanie również wtedy, kiedy klienci pobierają program przez internet. Co więcej, obejmuje ona również kopię, która została sprzedana już po uaktualnieniu i wprowadzeniu poprawek na podstawie umowy licencyjnej.
Niemniej skoro pierwszy nabywca nie potrzebował programu dla tylu użytkowników, dla ilu kupił, to nie miał on prawa dzielić licencji i odsprzedawać jej części. Poza tym w chwili, w której ów początkowy nabywca odsprzedaje licencję, musi dezaktywować pobraną do swego komputera kopię programu.
Gdyby dalej go używał, naruszyłby wyłączne prawo do zwielokrotniania, które nie zostaje bowiem wyczerpane wraz z pierwszą sprzedażą programu. Możliwe jest jednak konieczne zwielokrotnianie, które polega na pobieraniu programu do komputera wtórnego nabywcy.
Dlatego klientom UsedSoft wolno pobierać poprawione i uaktualnione kopie ze strony internetowej Oracle.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11.