W razie bankructwa pracodawcy zatrudnieni będą szybciej otrzymywać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, który trafił do konsultacji społecznych.
Zakłada on m.in. rozszerzenie zakresu zaległych świadczeń, jakie podwładnym może wypłacić FGŚP. Pracownik otrzyma z jego środków np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, który przysługiwał za rok poprzedzający ten, w którym doszło do rozwiązania stosunku pracy.
Rozszerzone zostanie też grono osób, które może ubiegać się o wypłaty zaległych świadczeń z FGŚP. Dołączą do niego m.in. małżonek pracodawcy, jego dzieci (własne, jego małżonka lub przysposobione) oraz rodzice (o ile tacy członkowie rodziny byli zatrudnieni w firmie). Dotychczas były one wyłączone z ochrony jako osoby, które mogły mieć wpływ na działalność przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny.