Instytuty Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przemysłu Organicznego, Mechaniki Precyzyjnej oraz Urząd Dozoru Technicznego będą potwierdzać kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą. Tak wynika z projektów rozporządzeń ministra rozwoju w sprawie placówek wyznaczonych do uznawania kwalifikacji zawodowych.
Obecne upoważnienia zachowują moc jedynie do 31 grudnia 2016 r., dlatego istnieje potrzeba wydania kolejnych. Wskazane placówki będą uprawnione do uznawania kwalifikacji zawodowych w profesjach regulowanych, które zostały nabyte w innych krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Zgodnie z projektem Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie będzie potwierdzał kwalifikacje w takich zawodach jak: operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych oraz monter rusztowań.
Z kolei Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie będzie uznawał umiejętności niezbędne na takich stanowiskach jak: obsługa dźwigu, konserwator dźwigów, operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Sprawdzi też uprawnienia do wykonywania działalność w zakresie produkcji rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali, kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali, produkcji konstrukcji metalowych, grzejników i kotłów centralnego ogrzewania czy produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków.
Natomiast Instytut Przemysłu Organicznego oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej będą potwierdzać kompetencje w przypadku pirotechników, rusznikarzy, specjalistów ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz operatorów urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych.
Rozporządzenia mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji społecznych