Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego nie będą już wybierane w powszechnym naborze. Ma o tym decydować zwykłe powołanie w myśl kodeksu pracy (czyli możliwość powoływania i odwoływania z dnia na dzień).
Takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji ustawy z 10 kwietnia 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 614). Nowymi regulacjami mają być objęci prezes agencji, jego zastępca, a także dyrektorzy regionalnych oddziałów i ich zastępcy. Zaproponowane zmiany są zbieżne z nowelizacją ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345), która 23 stycznia weszła w życie. Tam też zrezygnowano z obsadzania stanowisk dyrektorów i ich zastępców w otwartym i konkurencyjnym naborze.
Zdaniem resortu obrony narodowej, który jest autorem tej koncepcji, zmiany uproszczą i odformalizują proces obsadzania funkcji kierowniczych w AMW. Wskutek nowych rozwiązań minister obrony narodowej będzie nadawał agencji w rozporządzeniu statut, w którym zostanie określona jej organizacja wewnętrzna, w tym stanowiska kierownicze w biurze prezesa AMW oraz wykaz oddziałów regionalnych. Oznacza to, że szef MON nie będzie już określał szczegółowych zadań i uprawnień prezesa agencji i dyrektorów oddziałów regionalnych, a także trybu udzielania pełnomocnictw, systemu audytu i kontroli wewnętrznej. Z kolei premier będzie powoływał prezesa agencji na wniosek ministra obrony narodowej. Natomiast prezes ma powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców. MON podkreśla, że taka regulacja umożliwi mu efektywne i szybkie dobieranie kadry.
Zmienione przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt przesłany do Sejmu