Pracuję na podstawie kolejnej umowy terminowej i przypuszczam, że tym razem nie będzie ona już przedłużona. Zapytałem więc szefa o świadectwo pracy, ale zbył mnie, mówiąc, bym nie zawracał mu głowy błahymi sprawami – pisze pan Mateusz. – Jakie w takim razie dokumenty powinienem otrzymać na zakończenie umowy o pracę zawartej na czas określony.
Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w razie rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy była to umowa na czas określony, czy nieokreślony. Dokument należy się i już. Jest on potrzebny chociażby dlatego, że zawiera dane dotyczące wykorzystanego urlopu wypoczynkowego bądź zasiłku chorobowego w danym roku. A to jest istotne dla kolejnego pracodawcy, jeśli się znów zatrudnimy.
Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek wydania świadectwa pracy w odpowiednim terminie. Zależy on od rodzaju umowy o pracę. Jeżeli pracownik jest nadal zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Oznacza to, że pracodawca nie musi każdorazowo wystawiać świadectw, jeśli z tym samym pracownikiem zawiera kolejne umowy, wystawiając jedno zbiorcze świadectwo obejmujące umowy z ostatnich 24 miesięcy. Ale gdy ostatecznie żegna się z pracownikiem, świadectwo wydać musi. Jeśli jednak pracownik życzy sobie, by dokument został mu wydany po każdej zakończonej umowie (na jego pisemny wniosek), firma ma obowiązek spełnić to życzenie, czyli wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku pracownika.
Bieg dwóch lat pracy, po których obowiązkowo wydaje się świadectwo pracy, liczy się od daty zawarcia pierwszej z umów, a nie podjęcia pracy. Jeśli, przykładowo, umowa była zawarta 29 września 2015 r., a dniem rozpoczęcia pracy był 1 października, to 24-miesięczny okres liczy się od 29 września. Nawet gdyby między umowami na czas określony były przerwy (nie muszą być zawierane bezpośrednio jedna po drugiej), firma zatrudniająca pracownika przez co najmniej 24 miesiące może wydać zbiorcze świadectwo pracy, bez względu na przerwy między kolejnymi umowami.
Firma ma 7 dni od dnia ustania stosunku pracy na wystawienie świadectwa, jednak zasadniczo powinno ono zostać wydane niezwłocznie, najlepiej w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę. Za brak wydania go w terminie pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
Podstawa prawna
Art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).