statystyki

Poradnia dla służb mundurowych

autor: Leszek Jaworski14.09.2016, 11:02; Aktualizacja: 14.09.2016, 11:14
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (dalej u.s.w.ż.z.), zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (dalej u.s.w.ż.z.), zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenieźródło: ShutterStock

● Emerytowany policjant bez świadczenia okresowego

● Cofnięcie wniosku o zwolnienie ze służby nie zawsze możliwe

● Trudne do zdiagnozowania choroby ustali specjalista

● Zaskarżenie decyzji o zawieszeniu nie zapobiegnie zwolnieniu ze służby

● Zostałem zwolniony z policji 30 kwietnia 2016 r. Jako powód podano ważny interes służby. Od 1 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. byłem na zwolnieniu lekarskim, co uniemożliwiło mi podjęcie zatrudnienia. 15 maja 2016 r. przyznane mi zostało świadczenie emerytalne. Wystąpiłem do komendanta o wypłacenie świadczenia okresowego za okres od 1 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Ten odmówił. Uznał, że skoro pobieram emeryturę, to świadczenie okresowe mi się nie należy. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem, bo wypłata ta jest wykluczona tylko w wypadku, gdy komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie, będące podstawą do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej. Ja zaś otrzymuję emeryturę, a nie rentę. Czy powinienem otrzymać świadczenie okresowe?

Nie, gdyż otrzymywanie emerytury również wyklucza otrzymanie świadczenia okresowego. Wynika to z istoty tego świadczenia, chociaż brzmienie art. 117 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dalej u.p.) może rzeczywiście rodzić wątpliwości. Z art. 117 ust. 3 u.p. wynika bowiem, że policjantowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 u.p., który z powodu nadal trwającej choroby nie może podjąć zatrudnienia, wypłaca się co miesiąc świadczenie pieniężne przez okres choroby, nie dłużej jednak niż przez 3 miesięce, chyba że wcześniej komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie stanowiące podstawę do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej. W przepisie jest mowa o rencie inwalidzkiej, a nie emeryturze. Jednak należy uwzględnić sens całego art. 117 u.p. Wynika z niego, że świadczenie określone w art. 117 ust. 3 u.p. ma charakter stricte ochronny. Ma ono na celu zabezpieczenie socjalne byłego funkcjonariusza, który nie posiada uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego i ze względu na stan zdrowia nie może podjąć zatrudnienia. W istocie pozostaje wówczas bez jakichkolwiek środków utrzymania (por. wyrok WSA w Warszawie z 26 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1934/13).

Pogląd powyższy potwierdza wyrok NSA z 18 maja 2016 r. (sygn. akt I OSK 2543/14), w którym stwierdzono, że art. 117 ust. 3 u.p. ma zastosowanie jedynie w przypadku zwolnienia policjanta ze służby z przyczyn niedotyczących samego policjanta. Stąd – w ocenie NSA – uprawniony jest wniosek, co do ochronnego charakteru tego przepisu. Zabezpiecza on sytuację materialną funkcjonariusza, który zwolniony został ze służby z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i gwarantuje mu środki utrzymania przez okres choroby (nie dłużej niż 3 miesiące), w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku. Takie rozumienie tego przepisu – zdaniem NSA – wyklucza jego stosowanie do policjanta, który podlega zabezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Ustawodawca dał temu wyraz w treści tego unormowania, wskazując wprost, że świadczenie pieniężne wypłaca się chyba że wcześniej komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie stanowiące podstawę do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej”. Zapis ten oznacza, że wnioskowane świadczenie pieniężne nie może pozostawać w zbiegu z prawem do renty inwalidzkiej. NSA wyjaśnił, że zarówno renta inwalidzka dla policjantów, jak i emerytura policyjna przysługują policjantowi zwolnionemu ze służby. Zgodnie z art. 117 ust. 3 u.p. już samo wydanie orzeczenia o inwalidztwie, na podstawie którego można ubiegać się następnie o ustalenie renty inwalidzkiej, stanowi przeszkodę do wypłaty świadczenia. Skoro spełnienie przesłanek do przyznania renty inwalidzkiej wyklucza prawo do wypłaty świadczenia, to tym bardziej prawo to nie powinno przysługiwać osobie, która nabyła prawo do emerytury policyjnej za ten okres. Prawo do emerytury jest co do zasady prawem silniejszym, przysługuje w wysokości zależnej od wypracowanego stażu służby, ma zawsze charakter stały, a orzeczenie o inwalidztwie pozostającym w związku ze służbą zwiększa wymiar emerytury.

Podstawa prawna


Pozostało jeszcze 68% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane