Nowa ustawa kominowa dotyczy zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, samorządu, państwowych osób prawnych i komunalnych osób prawnych. – Wynagrodzenie w tych spółkach będzie określane między innymi w uwzględnieniem skali działalności spółki, osiąganych przychodów oraz wielkości zatrudnienia – mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się m.in. w prawie gospodarczym i finansowym.

Ustawa kominowa określa zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami nakłada na podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych obowiązek ukształtowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego.

Chodzi tu o doprowadzenie do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki.

Kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych będzie miał obowiązek składania podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw udziałowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Ustawa kominowa, czyli zasady ustalania wynagrodzenia

W myśl przepisów, które wprowadza ustawa kominowa, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

– Część stała wynagrodzenia członka organu zarządzającego będzie ustalana z uwzględnieniem skali działalności spółki, a przede wszystkim wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia – wyjaśnia mec. Nogacki.

Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego będzie mógł przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż wskazana wyżej, jeśli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, przede wszystkim jeżeli spółka:

• realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
• realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych.

Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50 proc., a w spółkach publicznych 100 proc. wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.

Z członkiem organu zarządzającego spółki będą zawierały umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy przez spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
Omawiana ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowa ustawa kominowa wchodzi w życie 8 września 2016.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych