Pracownik ma do 31 maja czas na składanie do szefa służby cywilnej zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego. Tego samego dnia wypada też ostateczny termin, w którym absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej może złożyć wniosek o mianowanie. Pracownik służby cywilnej i absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (dalej KSAP) muszą ściśle przestrzegać wskazanego terminu. Zawiadomienie lub wniosek złożone po tym terminie będą bezskuteczne. Nie będzie też możliwe jego przywrócenie.
Pracownik służby cywilnej może zostać urzędnikiem dopiero po pomyślnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego. Wyjątek stanowią absolwenci KSAP, którzy nie muszą startować w tej procedurze. Postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika służby cywilnej składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy sposobu złożenia zgłoszenia. Drugi to wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym, który polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności wymaganych od urzędników służby cywilnej.
Pracownik, który zamierza zmienić status na urzędnika, musi złożyć zgłoszenie. W dokumencie tym dyrektor generalny urzędu (w którym jest on zatrudniony) potwierdza spełnienie przez niego ustawowych wymagań oczekiwanych od osób będących podmiotami postępowania kwalifikacyjnego. Taki obowiązek wynika z art. 42 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm., dalej u.s.c.).
Niezbędne wymagania
Dyrektor generalny urzędu potwierdza pracownikowi służby cywilnej, aplikującemu o uzyskanie mianowania spełnianie przez niego warunku:
● posiadania obywatelstwa polskiego (biorąc pod uwagę zastrzeżenie z art. 5 u.s.c.);
● korzystania z pełni praw publicznych;
● niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● posiadania statusu pracownika służby cywilnej;
● posiadania co najmniej trzyletniego stażu;
● pracy w służbie cywilnej lub legitymowania się zgodą dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;
● posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
● znajomości co najmniej jednego języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jednego z następujących języków obcych: arabskiego, białoruskiego, chińskiego, islandzkiego, japońskiego, norweskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego;
● legitymowania się statusem żołnierza rezerwy lub niepodlegania powszechnemu obowiązkowi obrony.
Dyrektor generalny urzędu potwierdza też spełnianie wymogów, które są przesłanką uzyskania mianowania przez absolwenta KSAP. Z art. 42 ust. 2 u.s.c. wynika, że osoba ta musi mieć potwierdzone posiadanie statusu pracownika służby cywilnej i znajomość co najmniej jednego języka obcego. Niektóre inne warunki wymagane w art. 40 u.s.c. (np. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego czy uregulowany stosunek do służby wojskowej) są przez niego spełnione ze względu na pobieranie nauki w KSAP.
Wniosek o mianowanie nawet bez stażu
Analiza treści art. 42 ust. 2 u.s.c. prowadzi do wniosku, że do absolwentów KSAP ubiegających się o mianowanie stosuje się wymóg uprzedniego zatrudnienia w charakterze pracownika w służbie cywilnej, natomiast nie wymaga się od nich minimalnego stażu pracy. Oznacza to, że mogą oni składać wnioski o mianowanie zaraz po podjęciu zatrudnienia w służbie cywilnej.
Realizacja obowiązku nałożonego na dyrektora generalnego urzędu w art. 42 ust. 3 u.s.c. następuje w formie złożenia przez niego podpisu na formularzu zgłoszeniowym do postępowania kwalifikacyjnego lub wniosku o mianowanie w służbie cywilnej.
Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego pracownik służby cywilnej składa bezpośrednio w siedzibie KSAP albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”. W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę jego nadania w placówce pocztowej.
Błędy w dokumentacji
Niekompletne lub nieprawidłowe zgłoszenie zespół sprawdzający (powołany przez dyrektora KSAP) zwróci osobie przystępującej do postępowania kwalifikacyjnego za pokwitowaniem odbioru, w celu uzupełnienia lub poprawienia. W wezwaniu wyznaczony zostanie termin, w którym muszą być dokonane ww. czynności. Nie może być on krótszy niż 7 dni. Wyznaczony termin będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnione lub poprawione zgłoszenie zostanie złożone bezpośrednio w siedzibie KSAP albo nadane w placówce pocztowej. Zwracając zgłoszenie, zespół sprawdzający musi wskazać też braki lub wady wymagające uzupełnienia lub poprawienia.
Jeżeli osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie albo uzupełnione lub poprawione zgłoszenie nie potwierdzi spełnienia przez tę osobę warunków przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, to zespół sprawdzający zawiadomi o tym tę osobę, za pokwitowaniem odbioru. Wskazane zasady wynikają z par. 8 rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).
Absolwenci KSAP nie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu i dlatego uprawnieni są do składania wniosku bezpośrednio o mianowanie. Adresatem tego podania jest szef służby cywilnej. Wniosek może być złożony w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub za pośrednictwem poczty. Przepisy nie określają trybu jego składania. W odniesieniu do niektórych spraw można zastosować rozwiązania przyjęte do składania zgłoszeń (np. w kwestii zwrotu wniosku do uzupełnienia). Nie ma jednak podstaw do ustalania terminów, tak jak przyjęto w przypadku złożenia poprawionego zgłoszenia.
Sprawdzian wiedzy i umiejętności
Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu przewidzianego w toku postępowania kwalifikacyjnego ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z szefem służby cywilnej co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor KSAP udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP co najmniej na 14 dni przed tym terminem. Informację udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na stronie KSAP podano, że sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2016 r., odbędzie się 2 lipca 2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
WAŻNE Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej mają gwarancję uzyskania mianowania po spełnieniu przez nich rygorów selekcyjnych.
Wzory formularzy
Formularz zgłoszenia można wypełnić i wydrukować za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń (ISZ). Instrukcja wypełnienia formularza i zasad złożenia dostępna jest tutaj>>