Od kilku miesięcy jestem zarejestrowana w urzędzie pracy. Podczas ostatniej wizyty zostałam poinformowana o przeniesieniu mnie do innej grupy profilowej – drugiej. Nie rozumiem, co to znaczy i co kryje się za tym ruchem – pisze pani Anna.
Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i uzyskaniu statusu bezrobotnego ustalany jest jeden z trzech profili przyszłej pomocy. Służy do tego ankieta składająca się z 24 pytań. Podstawą przydziału do określonego profilu jest „oddalenie od rynku pracy i gotowość do wejścia lub powrotu na ten rynek ”.
Oddalenie od rynku pracy to czynniki utrudniające poszukiwanie zatrudnienia. Brane są pod uwagę: wiek, płeć, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, czas pozostawania bez pracy, uprawnienia zawodowe, umiejętności, miejsce zamieszkania i możliwość dojazdu do pracy, przyczyny utrudniające jej podjęcie, dostęp do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami, znajomość języków obcych. Z kolei gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy jest rozumiana jako potrzeba i chęć do podjęcia zatrudnienia. Urząd pracy zwraca uwagę na dotychczasową pracę i aktualną gotowość do współpracy, zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie zatrudnienia, powody rejestracji w urzędzie, gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy lub dyspozycyjność.
Ustalenie właściwego profilu ułatwia wypracowanie najwłaściwszych w określonym przypadku form pomocy i działań, by bezrobotny jak najszybciej znalazł pracę, najczęściej indywidualnego planu działania. Jest to m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, finansowanie i dotowanie różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych. Fachowo nazywa się to usługami i instrumentami rynku pracy.
Profile są trzy:
wI – osoba blisko rynku pracy i gotowa do powrotu na rynek,
wII – średnia gotowość do pracy i średnie oddalenie od rynku pracy,
wIII – osoba oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia.
Profil pierwszy jest przyznawany osobom aktywnym, dobrze sobie radzącym na rynku pracy, ale potrzebującym wsparcia urzędu w postaci pośrednictwa, a w uzasadnionych przypadkach – szkoleń, dofinansowania kosztów egzaminów i licencji, dotacji na własny biznes, dofinansowania kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub zakwaterowania. Realizacja indywidualnego programu działania nie powinna przekroczyć 180 dni.
Ci, którzy otrzymali profil drugi, mogą skorzystać ze staży, szkoleń, pożyczek i dofinansowań, poradnictwa zawodowego, a ich powrót (wejście) na rynek pracy nie powinno zająć więcej niż 540 dni.
Profil trzeci oznacza bezrobotnych, którzy mają problemy ze znalezieniem i odnalezieniem się w pracy. Osoby z tej grupy nie mają prawa do staży, szkoleń ani dotacji, za to powinny być objęte wsparciem socjalno-psychologicznym, np. udziałem w Programie Aktywizacja i Integracja lub innych programach specjalnych. Często są to osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej albo takiego wsparcia potrzebujące.
W przypadku osób najbardziej oddalonych od rynku pracy indywidualny program działania jest najdłuższy, ale nie powinien przekroczyć 720 dni.
Zatem pracownik urzędu pracy – po analizie profilu – stwierdził, iż pani Anna potrzebuje innego rodzaju pomocy niż dotychczas, i dlatego zmienił jej profil. Każdy bezrobotny, jeśli jego sytuacja zmieni się (gdy np. zmieni miejsce zamieszkania bądź zdobędzie nowe kwalifikacje lub uprawnienia) będzie miał zmieniony status.
Podstawa prawna
Art. 33–34 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Par. 2–8 rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. poz. 631).