Czy wysłanie prywatnego e-maila ze skrzynki służbowej może zaszkodzić pracownikowi?
ikona lupy />
Alicja Siemianowska Associate, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k. / Dziennik Gazeta Prawna
Zatrudniony korzystający ze służbowego komputera, a w szczególności z elektronicznej skrzynki służbowej w celach prywatnych, powinien brać pod uwagę, że przetwarzane wówczas informacje mogą stać się dostępne również dla osób trzecich. Nie jest to jednak jednoznaczne z uprawnieniem pracodawcy do swobodnej i nieograniczonej kontroli w omawianym zakresie, nawet jeżeli pracownik działał w godzinach pracy i używał urządzeń należących do pracodawcy.
Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 23 k.c. wolność komunikowania się oraz tajemnica korespondencji podlegają ochronie jako dobra osobiste (wyrok SA w Warszawie z 6 lipca 1999 r., sygn. I ACA 380/99, OSA 2001, nr 4, poz. 21). Nie można zapomnieć też o przepisach regulujących ochronę danych osobowych (m.in. art. 26 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
Co ważne, istnieją rozbieżne poglądy co do zakresu ochrony prywatnej korespondencji elektronicznej pracownika. Z jednej strony można przyjąć, że służbowe skrzynki pocztowe to narzędzie pracy takie samo jak służbowy telefon. Właścicielem służbowego adresu e-mailowego pozostaje pracodawca, a podwładny jedynie prowadzi korespondencję w jego imieniu. Oznaczałoby to, że zatrudniający ma prawo do kontrolowania i zapoznawania się ze wszystkimi wiadomościami znajdującymi się w służbowej skrzynce. Z drugiej strony przedstawiany jest pogląd, że pracodawca nie jest uprawniony do weryfikacji wiadomości pracownika (nawet bezwzględny zakaz wykorzystywania poczty służbowej do celów prywatnych nie oznacza prawa wglądu do niej). W doktrynie wskazuje się, że wyjątkiem mogą być sytuacje, w których pracodawca ma uzasadniony interes dokonania kontroli wiadomości (np. podejrzenie ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa).
Najbardziej właściwe wydaje się jednak stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym pracodawca może przeprowadzić kontrolę korespondencji, ale dopiero po uprzednim poinformowaniu pracownika o takiej możliwości.