Osoby posiadające Kartę Polaka będą mogły łatwiej osiedlać się w kraju. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Dzisiaj odbędzie się jego pierwsze czytanie w Sejmie.
Osoby zainteresowane Kartą Polaka będą mogły ubiegać się o nią za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Ponadto nowelizacja przewiduje, że posiadacze Karty Polaka będą zwolnieni z ponoszenia opłaty konsularnej (wynosi nawet 500 euro) za przyjęcie wniosku i nadanie obywatelstwa polskiego.
Będą mogli też liczyć m.in. na: refundację kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), pokrycie wydatków na wynajem mieszkania (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletniego (na każde dziecko w wysokości przeciętnej miesięcznej płacy). Powracający do kraju Polacy i ich potomkowie będą mogli także się starać o pieniądze na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim.
170 tys. przyjęto wniosków o przyznanie Karty Polaka od 2008 r.
Ponadto osoba przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka, która nie posiada kwalifikacji zawodowych lub ma jedynie takie, na które brak jest ofert na lokalnym rynku pracy, może być przeszkolona w celu zdobycia, podniesienia lub zmiany kompetencji. Z kolei pracodawcy zatrudniający takie osoby będą mogli otrzymać zwrot kosztów przeszkolenia czy wynagradzania takiego pracownika.
Etap legislacyjny
Czeka na I czytanie w Sejmie