Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się procedura wypłaty zaległych pensji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Wtedy w życie weszła ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978), która reguluje kwestie zawierania układu przez niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Przepisy te modyfikują także zasady ubiegania się o wypłatę środków z FGŚP dla pracowników upadających firm (zmieniają ustawę z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.).
Nowe regulacje zmieniają zakres przypadków, w których zachodzi niewypłacalność pracodawcy (uprawniająca do ubiegania się o wypłatę z FGŚP). Nastąpi ona m.in. w sytuacji, gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego). Niewypłacalność nadal zachodzi także, gdy oddalony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (lub wystarcza jedynie na ten cel) albo jest obciążony hipoteką, zastawem – również tym rejestrowym lub skarbowym – lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
W związku z wejściem w życie prawa restrukturyzacyjnego do grona osób, które w okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy sporządzają i składają marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, dołączony został nadzorca sądowy. Z kolei minister pracy może upoważnić marszałka do wyrażenia zgody na objęcie wierzytelności funduszu układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika FGŚP. Jeżeli marszałek nie zgodzi się na to, minister będzie mógł zawrzeć z pracodawcą porozumienie określające warunki zwrotu należności wobec funduszu (w szczególności rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności, jeżeli będzie to prowadziło do zwrotu długu w całości).