Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że projekt nowelizacji ustawy o policji, który wpłynął do Sejmu, budzi poważne wątpliwości konstytucyjne i należy dokonać w nim istotnych zmian. Swoje stanowisko w tej sprawie Rzecznik przedstawił marszałkom Sejmu i Senatu.

Jak czytamy w wydanym komunikacie, ryzyko naruszenia standardów konstytucyjnych niesie za sobą m.in. czas stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich przedłużanie kontroli operacyjnej do 18 miesięcy, bez wprowadzenia do ustawy szczegółowych przesłanek przedłużenia, przekracza ramy konieczne w demokratycznym państwie prawa.

Rzecznik zwraca też uwagę, że projektodawca nie przewidział przepisów określających szczegółowo kategorie podmiotów, wobec których mogą być podejmowane czynności operacyjno-rozpoznawcze. Jego poważne wątpliwości budzą również procedury kontrolne zawarte w projekcie ustawy.

Nie wskazano w nim też szczegółowych zasad wykorzystywania zgromadzonych materiałów. Projekt nie zawiera także przepisów regulujących postępowanie z materiałami zebranymi niezgodnie z prawem.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa rownież, że projektowana ustawa nie spełnia wymogu informowania jednostek o niejawnym pozyskaniu informacji na ich temat i nie zapewnia możliwości poddania sądowej ocenie legalności zastosowania tych czynności.