W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy określające obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, który rozpoczął się 1 kwietnia 2015 r. i będzie trwał do 31 marca 2016 r. Eksperci ostrzegają, że podwyższenie płacy minimalnej w 2015 roku spowoduje wyższe stawki w 2016 roku.

Zgodnie z ustawą płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:

- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich płatników składek, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. W roku składkowym 2015-2016 dla tych płatników składek jest ona niższa i wyniosła 1,80 proc. (teraz było to 1,93 proc.).

O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i byli zobowiązani do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wynosi ona tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

Kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych z GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe (dostępnych 31 stycznia danego roku), na okres nie dłuższy niż trzy lata składowe – od 1 kwietnia 2015 roku zaczną obowiązywać nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kategorie ryzyka dla grup działalności ustala się w zależności od częstości wypadków przy pracy, liczby osób poszkodowanych, stwierdzonych chorób zawodowych oraz zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Jak poinformowało MPiPS w roku 2015/2016 tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup (m.in. górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, rybactwa, czy poligrafii) natomiast w przypadku 28 grup stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe spadła (m.in. dla leśnictwa, wydobywania węgla kamiennego i brunatnego, czy budownictwa). Najniższa stopa procentowa składki dotyczyła organizatorów turystyki i wynosi obecnie 0,40 proc. (dotychczas 0,67 proc.). Najwyższa to 3,60 proc. i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Do tej pory wynosiła 3,86 proc. i obejmowała górnictwo węgla kamiennego i brunatnego.

2016/2017?

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1 850 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2015 r. (1 750 zł) jest to wzrost o 100 zł, tj. o 5,7 proc.

Kwota 1 850 zł została określona w rozporządzeniu Rady Ministrówz dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2016 r. co najmniej 1 480 zł (brutto).

Podniesienie kwoty płacy minimalnej do 1850 złotych zapewne ucieszyło wielu Polaków. Ale oznaczać to będzie także wyższe stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku 2016/2017. Jak informował Marek Siudaj, ekspert Tax Care, przyjęcie takiej płacy minimalnej oznacza wzrost składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje firmy krócej niż 2 lata. Tym samym składka na ubezpieczenie wypadkowe czyli 1,8 proc. podstawy, w roku 2016 podskoczy do 9,99 zł.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r. poz. 379).

Źródło: MPiPS, ZUS, TaxCare

Oprac. T.J.