Od 2 stycznia 2016 r. będzie można z niego korzystać w dłuższym okresie. Zmienią się też zasady ochrony stosunku pracy w związku z terminem złożenia wniosku o jego udzielenie.
Obecnie urlopu wychowawczego udziela się w wymiarze do 36 miesięcy maksymalnie w pięciu częściach do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Od 2 stycznia 2016 r. urlopu tego w powyższym wymiarze będzie się udzielać w maksymalnie pięciu częściach aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Należy jednak pamiętać, że jeśli rodzic wykorzystywał część urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie (do 16 tygodni tego urlopu nie musi bowiem wykorzystać bezpośrednio po poprzednich urlopach, a może do końca roku, w którym dziecko kończy 6. rok życia), liczba wykorzystanych części takiego urlopu obniża liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego, choć nie wpływa na jego wymiar. przykład 7
Urlop wychowawczy będą mogli wykorzystać jednocześnie oboje rodzice – w takim przypadku łączny wymiar takiego urlopu nie może przekraczać 36 miesięcy. Wniosek o urlop wychowawczy pracownik powinien złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu i może go wycofać nie później niż na 7 dni przed datą urlopu. Jeśli wniosek został złożony bez zachowania powyższego terminu, pracodawca udziela urlopu nie później niż z upływem 21 dni od złożenia wniosku. Taki sam termin dotyczy wniosku o wykonywanie pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. ramka 4
Zmiany w ochronie stosunku pracy
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego lub obniżenia wymiaru czasu pracy przez okres, w którym on przysługuje, są chronione przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika albo zostaje ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy. Ochrona ta zaczyna się od dnia złożenia stosownego wniosku, co oznacza, że obecnie pracownik może ją wydłużyć, składając wniosek ze znacznym wyprzedzeniem. Od 2 stycznia 2016 r. zostaje wprowadzona zasada, zgodnie z którą w przypadku złożenia tego wniosku wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy ochrona ta rozpocznie się dopiero w 21. dniu przed wskazanym we wniosku terminem rozpoczęcia korzystania z tych uprawnień. przykład 8
RAMKA 4
Korzystający z wychowawczego 2 stycznia 2016 r.
Pracownik, który w dniu wejścia w życie nowelizacji korzysta z części urlopu wychowawczego bądź z obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z tego urlopu, wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego lub kolejny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa na starych zasadach, czyli na 2 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z kolejnej części urlopu lub obniżenia wymiaru pracy.
PRZYKŁAD 7
Zmniejszenie liczby części wychowawczego
Matka dziecka wykorzystała po urlopie macierzyńskim dwie części urlopu rodzicielskiego, każda po 8 tygodni. Do wykorzystania pozostały jej jeszcze dwie części tego urlopu. Liczba pozostałych do wykorzystania części urlopu rodzicielskiego zmniejszy liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego (o ile te pierwsze rzeczywiście zostaną wykorzystane). Matka dziecka będzie zatem mogła wykorzystać urlop wychowawczy w trzech częściach aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.
PRZYKŁAD 8
Różnice w okresie ochronnym
Matka 1 grudnia 2015 r. złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 1 czerwca 2016 r. Objęta jest ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę od dnia jego złożenia. Jeżeli złoży taki wniosek 2 stycznia 2016 r., to ochrona jej stosunku pracy zacznie się dopiero 11 maja 2016 r.

Autorzy:

Marta Derewicz, prawnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
Katarzyna Kamińska, prawnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
Diana Kanarek, prawnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
Dominika Latawiec-Chara, adwokat, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
dr Joanna Ostojska, adwokat, Kancelaria Tomczak i Partnerzy