W toku naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej jeden z kandydatów niedopuszczony do kolejnego etapu rekrutacji z powodu niespełnienia wymogów formalnych zażądał zwrotu dokumentów przesłanych w związku z udziałem w naborze. Czy urząd musi je zwracać?
Pracodawca ma prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydatów do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzony jest nabór. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) nie zawiera regulacji dających osobie, której dane dotyczą, prawa do skutecznego żądania zwrotu dokumentów z tymi danymi. W związku z tym do decyzji pracodawcy należy, czy po zakończonym naborze zniszczy oferty, zwróci je kandydatom, czy zachowa, usuwając z nich dane osobowe. Nie powinny być jednak niszczone ani zanonimizowane oryginały dokumentów załączonych do oferty (np. dyplomów, świadectw pracy). Po zakończeniu naboru powinno się je zwrócić kandydatowi.
Kandydat może na każdym etapie naboru uniemożliwić pracodawcy dalsze przetwarzanie danych zawartych w ofercie, cofając zgodę na ich przetwarzanie. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać przetwarzania i usunąć taką ofertę.
Jeżeli kandydat nie cofnie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie rekrutacji, pracodawca ma prawo do ich przetwarzania do czasu jej zakończenia. Potem te dokumenty zniszczy, odeśle lub zachowa, usuwając dane umożliwiające identyfikację kandydata.
Pracodawca po zakończonym naborze nie musi usuwać dokumentów osoby zatrudnionej, a także pozostałych najlepszych kandydatów (nie więcej niż pięciu) na obsadzane stanowisko wymienionych w protokole z naboru. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.) zawiera bowiem regulację, zgodnie z którą, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z tego naboru. Należy więc uznać, że przechowywanie danych osobowych tych kandydatów przez trzy miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze mieści się w przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji.
Podstawa prawna
Art. 7 pkt 2 i 5, art. 23–25, art. 32, art. 35 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
Art. 33 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).