Sprawa dotyczyła kobiety, która przeszła pomyślnie rozmowę rekrutacyjną i otrzymała pracę na stanowisku rejestratorki medycznej. Kobieta przeszła zabieg mastektomii, ale po zapoznaniu się z zakresem obowiązków zaakceptowała warunki pracy. Również pracodawcy zapewniali, że w przychodni pracują już osoby po leczeniu onkologicznym i nie ma przeciwwskazań, by kobieta również podjęła tam pracę. Potwierdził to również lekarz medycyny pracy.

Kobieta stawiła się w miejscu pracy, wypełniła wymagane dokumenty i rozpoczęła pracę choć umowę miała podpisać dwa dni później. Jej pierwszym zadaniem było przygotowywanie dokumentacji medycznej. Polegało to na wyjmowaniu właściwych kart pacjentów umówionych na wizyty na kolejny dzień.

Następnego dnia powódka nie podjęła pracy, bowiem uznała, że nie może wykonywać tej pracy z uwagi na stan zdrowia. Powódka zwłaszcza obawiała się wyjmowania i wkładania dokumentów na półki w szafach. Skontaktowała się telefonicznie ze swoją przełożoną, która odesłała ją do działu kadr. Kobieta tam jednak nie zadzwoniła. Parę dni później specjalistka ds. kadr wysłała na adres poczty elektronicznej powódki prośbę o stawienie się w dziale kadr celem odbioru umowy o pracę. Po bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu  powódka odebrała przesłane drogą pocztową pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pozwanego z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia.

Kobieta wniosła sprawę do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku pracy, który to wniosek został oddalony.

Podstawą nawiązania stosunku pracy stanowi m.in. zawarcie umowy o pracę. Zdaniem Sądu strony zawarły umowę o pracę, a stosunek pracy został nawiązany. Oświadczenie woli stron o nawiązaniu stosunku pracy nie musi być złożone w sposób wyraźny, lecz może być wyrażone przez każde ich zachowanie, które wskazuje w sposób niebudzący wątpliwości na wolę podjęcia przez jedną stronę pracy w charakterze pracownika, a drugiej - na wolę zatrudnienia pracownika pod swym kierownictwem. Umowa o pracę może być zawarta przez dopuszczenie do pracy osoby, która podjęła za wiedzą i zgodą pracodawcy pracę na określonym stanowisku. Sąd podkreślił, że niepotwierdzenie na piśmie warunków zatrudnienia, czy niesporządzenie umowy w formie pisemnej nie może świadczyć o niezawarciu umowy o pracę.