Zmiany w organizacji armii wymusiły konieczność nowej procedury zgłaszania wypadków związanych ze służbą.
Minister obrony narodowej przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia z 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadków lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1083).
Nowelizacja jest konsekwencją decyzji szefa resortu w sprawie bezpośredniego podporządkowania wojewódzkich sztabów wojskowych. Na tej podstawie poczynając od 1 stycznia 2015 r. szefowi sztabu generalnego podlegają wojewódzkie sztaby wojskowe oraz podległe im wojskowe komendy uzupełnień. W efekcie prowadzeniem postępowania wypadkowego oraz ustaleniem prawa do odszkodowania z tego tytułu dla szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego zastępcy zajmie się szef sztabu generalnego, a nie jak dotychczas szef Inspektoratu Wsparcia Sił Wojskowych. Z kolei prawo do odszkodowania dla żołnierzy ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy dla stałego miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której poszkodowany pełnił służbę w dniu wypadku albo w dniu ustalenia przez wojskową komisję lekarską stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji