Funkcjonariusze CBŚ zyskają dostęp do danych osobowych innych służb. Z kolei ci z komórek antyterrorystycznych będą mogli uzyskać trzystopniowe odznaczenie skoczka spadochronowego.
18 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych (Dz.U. poz. 945). Zastępuje ono dotychczasowe przepisy regulujące te kwestie (tj. rozporządzenie z 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych (Dz.U. nr 24, poz. 245).
Dzielenie się informacjami
Wydanie nowego aktu jest konsekwencją zmiany ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.), w wyniku której utworzono nową jednostkę organizacyjną w postaci Centralnego Biura Śledczego (CBŚ) Policji, a także powołano nowe stanowisko komendanta CBŚ. Nastąpiło to w wyniku nowelizacji ustawy z 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. poz. 1199), która weszła w życie 9 października ubiegłego roku. W konsekwencji powstania tej jednostki komendant CBŚ został uprawniony do wydawania policjantom imiennych upoważnień do uzyskiwania danych osobowych zbieranych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzania ich bez wiedzy i zgody osób, których te dane dotyczą. Obecnie ustawa o Policji wskazuje też, że administratorzy powyższych danych osobowych są obowiązani udostępniać je policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu komendanta głównego Policji, komendanta CBŚ, komendantów wojewódzkich lub uprawnionego funkcjonariusza, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej.
Wydanie nowego rozporządzenia było konieczne z uwagi na zmianę brzmienia art. 14 ust. 6 ustawy o Policji, w którym uszczegółowiono upoważnienie prezesa Rady Ministrów do wydania aktu wykonawczego. Przepis ten wskazuje, że oprócz warunków i trybu udostępnienia danych osobowych premier powinien uregulować w nim m.in. możliwość odmowy przekazywania informacji lub ograniczenia ich zakresu, gdyby uniemożliwiało to realizację zadań ustawowych organów zobowiązanych do ich udostępnienia lub prowadziło do ujawnienia danych osób niebędących ich funkcjonariuszami.
Doświadczenia i możliwości techniczne
Nowe przepisy określają zakres, warunki oraz tryb przekazywania i dostępu do informacji o osobach, uzyskanych w czasie wykonywania czynności mających na celu wykrywanie przestępstw i wykroczeń przez Policję oraz inne organy, służby i instytucje państwowe, m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną czy Żandarmerię Wojskową. Zostały oparte na dotychczasowych rozwiązaniach funkcjonujących w praktyce i stosowanych na podstawie poprzedniego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.
Wprowadzone zmiany wynikają z postępu technicznego w zakresie sporządzania i przekazywania informacji. W nowym rozporządzeniu zrezygnowano m.in. z możliwości przekazywania wniosków o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej za pośrednictwem komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach łączności i informatyki, a wprowadzono możliwość przesyłania ich z wykorzystaniem poczty wewnętrznej Policji lub organów uprawnionych albo za pomocą urządzeń i systemów teleinformatycznych. Ponadto określono w nim nowy wzór upoważnienia do uzyskiwania tych informacji. Upoważnienia udzielone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia automatycznie stracą ważność – zachowują ją do upływu terminu, na który zostały wydane.
Rozporządzenie nie zmienia zakresu, warunków i treści uzyskiwanych danych, a w szczególności nie powoduje zwiększenia liczby przekazywanych informacji ani zmniejszenia ich ochrony. Nadal bowiem do ich przekazywania będą miały zastosowanie przepisy o ochronie informacji niejawnych, a tym samym dostęp do danych będzie ściśle reglamentowany i kontrolowany przez organ dysponujący informacjami.
Patynowane srebro w kształcie skrzydeł
Policjanci działający w komórkach antyterrorystycznych, którzy wykonują skoki spadochronowe i w ten sposób przygotowują się do wykonywania zadań bojowych o wysokim stopniu ryzyka, będą mogli otrzymać specjalne wyróżnienie w postaci nowej odznaki Skoczka Spadochronowego Policji. Przewiduje to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz.U. z 2015 r. poz. 947). Odznaka będzie nadawana policjantowi, który ukończył szkolenie spadochronowe na określonym poziomie w jednostce organizacyjnej Policji prowadzącej takie kursy. Wyróżnienie to będzie trzystopniowe: brązowe, srebrne i złote.
Odznaka będzie nadawana na wniosek kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie szkolenia spadochronowego na mocy rozkazu komendanta głównego Policji. Rozporządzenie stanowi jednocześnie, że przy jej przyznaniu może być pominięta kolejność w stopniach.
Nowe przepisy określają także wygląd odznaki. Ma być ona wykonana z patynowanego srebra w kształcie skrzydeł, na tle których ma znajdować się odznaka policyjna, zawieszona pod czaszą spadochronu i otoczona wieńcem dębowo-laurowym w kolorze odpowiednim do stopnia odznaki. Wzór odznaki określa załącznik do rozporządzenia.
Miejsce na mundurze
W związku z wprowadzeniem nowego odznaczenia dla skoczków spadochronowych dokonano także zmiany w zakresie umundurowania funkcjonariuszy. Na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 18 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. poz. 946), które również wchodzi w życie 18 lipca 2015 r., określony został sposób noszenia odznak. Powinna ona być umieszczona centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki policjanta, na wysokości wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi lub centralnie nad lewą kieszenią koszuli.