Na statku będą mogły pracować osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat, posiadają dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, ważne świadectwo zdrowia oraz książeczkę żeglarską. W celu przygotowania zawodowego możliwe będzie zatrudnienie osoby młodszej (która ukończyła co najmniej 16 lat). Tak wynika z rządowego projektu ustawy o pracy na morzu.

Nowe przepisy, które w sposób komplementarny normują zasady zatrudniania na statkach morskich, dostosują krajowe regulacje do tych unijnych oraz Konwencji o pracy na morzu (Dz.U. z 2013 r. poz. 845). Z uwagi na specyfikę miejsca wykonywania obowiązków ustawa wprowadzi pojęcie marynarskiej umowy o pracę. Będzie można ją zawierać na czas nieokreślony, określony lub na czas określonej podróży morskiej. Okres zatrudnienia na drugim z wymienionych kontraktów (oraz łączny czas zatrudnienia na nich) nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy (o ile przerwa pomiędzy poszczególnymi umowami nie wyniosła dłużej niż 90 dni). W razie przekroczenia tego limitu marynarz zyska już umowę stałą.
Nowe przepisy regulują też m.in. kwestie pośrednictwa pracy, które poprowadzą agencje zatrudnienia. Te ostatnie zyskają taką możliwość, jeśli otrzymają dokument potwierdzający takie uprawnienie wydawane przez dyrektora właściwego urzędu morskiego.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych