Policjant w trakcie urlopu wypoczynkowego był na chorobowym. Zaświadczenie lekarskie doręczył jednak do miejsca pełnienia służby po 8 dniach, a nie 7, tak jak wymagają tego przepisy. Funkcjonariusz tłumaczył ten fakt przebywaniem poza miejscem zamieszkania. Spóźnione przekazanie zwolnienia zostało potraktowane przez przełożonego jako nieusprawiedliwiona nieobecność na służbie, wobec czego policjantowi zostało obniżone uposażenie. Czy szef mógł wydać taką decyzję?
Nie, przełożony nie mógł obniżyć policjantowi uposażenia, bo funkcjonariusz nie pełnił służby, gdyż przebywał na urlopie wypoczynkowym. Sankcją niedostarczenia zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni jest uznanie nieobecności na służbie za nieusprawiedliwioną. To z kolei jest podstawą obniżenia uposażenia. Tak wynika z art. 121d ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dalej: u.p.). Jak wskazał jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 9 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Bk 77/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl) artykuł ten nie ma zastosowania do policjanta, który, korzystając z urlopu wypoczynkowego, przebywa w tym samym czasie na zwolnieniu lekarskim. Przyczyną nieobecności funkcjonariusza na służbie jest udzielony przez przełożonego urlop wypoczynkowy. Funkcjonariusz zostaje zwolniony z obowiązków służbowych na okres urlopu, co oznacza, że jego absencja z powodu korzystania z wypoczynku jest usprawiedliwiona.
Zdaniem bydgoskiego sądu administracyjnego zastosowanie wobec policjanta przebywającego na urlopie art. 121d ust. 3 u.p. poprzez uznanie jego nieobecności na służbie za nieusprawiedliwioną jest nadinterpretacją tego przepisu. Sąd podkreślił, że ma on zastosowanie wyłącznie wobec osoby pełniącej służbę, a nie do funkcjonariusza przebywającego na urlopie wypoczynkowym.
Bydgoski sąd administracyjny wskazał także, że wprowadzenie od 1 czerwca 2014 r. nowego przepisu do ustawy o Policji, tj. art. 121d, miało na celu zdyscyplinowanie funkcjonariuszy do składania zwolnień lekarskich w terminie 7 dni, co wiązało się z wypłatą zasiłków chorobowych. Ponadto przepis ten miał na celu ograniczenie korzystania ze zwolnień lekarskich oraz wzmożenie kontroli nad sposobem ich wykorzystywania, bowiem statystyki w ostatnich latach wykazywały wzrostową tendencję korzystania z chorobowego przez funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, nie tylko policji.
Choć policjanta nie dotknie obniżenie uposażenia, to jednak nawet na urlopie ma on obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od jego otrzymania (przewiduje go art. 121d ust. 1 u.p.). Ustawodawca nie wyłączył tego obowiązku wobec funkcjonariuszy przebywających na urlopie. Natomiast pozostałe unormowania mówiące o sankcjach za nieusprawiedliwioną nieobecność na służbie nie znajdują odniesienia do stanu faktycznego tej sprawy, skoro pobyt na urlopie nie może być uznany za nieusprawiedliwioną nieobecność. Niewykluczona jest jednak odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza, który na podstawie art. 132 u.p. może odpowiadać za wszelkiego rodzaju naruszenia dyscypliny służbowej, niedopełnienie obowiązków itp. Wobec naruszenia 7-dniowego terminu na doręczenie zwolnienia nie jest usprawiedliwieniem przebywanie poza miejscem zamieszkania. Policjant mógł bowiem przesłać ten dokument pocztą. Wówczas istotny byłby dzień pozostawienia pisma w placówce pocztowej.
Podstawa prawna
Art. 121d i 132 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 529).