Otrzymaliśmy zajęcie komornicze z tytułu alimentów na kwotę 20 052 zł. Ile potrącić pracownikowi, jeżeli w czerwcu przysługuje mu pensja netto 2920,40 zł oraz 3500 zł netto nagrody z zakładowego funduszu nagród? Czy musimy przestrzegać kwoty wolnej od potrąceń?
Pracownikowi należy potrącić 60 proc. wynagrodzenia netto oraz całą kwotę nagrody. Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych podlegają potrąceniu z wynagrodzenia pracownika w pierwszej kolejności. Na poczet alimentów pracodawca może potrącić zatrudnionemu 60 proc. wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych z poborów pracownika i zaliczki na podatek dochodowy.
W odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych przepisy nie wyznaczają kwoty wolnej. Co więcej, nagroda z zakładowego funduszu nagród, należności z tytułu udziału w zysku czy dodatkowe wynagrodzenia roczne podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych w całości. Oczywiście trzeba pamiętać, że w sytuacji, w której zajęcie komornicze dotyczy świadczeń bieżących, pracodawca przekazuje na konto komornika wyłącznie egzekwowaną kwotę i tylko raz w miesiącu. Z kolei w przypadku przeterminowanych należności alimentacyjnych – a o takich mowa w pytaniu – potrącenie realizuje się w dopuszczalnych przepisami granicach, aż do wyczerpania długu.
W sytuacji opisanej w pytaniu pracownikowi należy wypłacić 1168,16 zł. Wynika to z poniższych wyliczeń:
● potrącenie komornicze: 2920,40 zł (wynagrodzenie netto) x 60 proc. = 1752,24 zł.
● kwota do wypłaty: 2920,40 zł – 1752,24 zł (kwota potrącenia) = 1168,16 zł.
Całą nagrodę w wysokości 3500 zł netto pracodawca ma obowiązek przesłać na konto komornika, ponieważ należności z wypłat dodatkowych podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych w całości. Tak więc w czerwcu zatrudnionemu trzeba potrącić 5252,24 zł (1752,24 zł + 3500 zł). Według tego schematu należy postępować aż do wyczerpania długu.
Podstawa prawna
Art. 87 par. 1–5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).