Jestem właścicielem małej firmy. Kupiłem specjalistyczną maszynę produkcyjną i ogłosiłem, że poszukuję pracownika mającego kwalifikacje do jej obsługi. Wybrałem kandydata, który w CV i podczas rozmowy rekrutacyjnej twierdził, że posiada wymagane umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Po przyjęciu do pracy szybko się okazało, że nie potrafił obsługiwać maszyny, doprowadził nawet do jej awarii. Poniosłem więc znaczną stratę. Przyjrzałem się też wtedy dokładniej zaświadczeniu złożonemu przez pracownika o ukończonym kursie i nabrałem podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Jakie konsekwencje mogę wyciągnąć wobec takiej osoby – pyta pan Daniel.
Jeżeli po podpisaniu umowy o pracę i rozpoczęciu wykonywania obowiązków zawodowych okazało się, że pracownik podał nieprawdziwe informacje o posiadanych kwalifikacjach, to właściciel firmy może się z nim rozstać. W takim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przepisy kodeksu pracy umożliwiają rozwiązanie umowy we wspomnianym trybie w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Na tym jednak nie koniec. Jeżeli pracownik celowo podał nieprawdziwe informacje i spowodował przez to straty w firmie, to musi się liczyć z koniecznością poniesienia odpowiedzialności majątkowej. Zgodnie z regulacjami, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, to jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. A postępowanie pracownika w opisanym przypadku może zostać uznane za działanie umyślne.
Dodatkową odpowiedzialność może ponieść w sytuacji, gdyby okazało się, że złożył pracodawcy fałszywy dokument dotyczący posiadanych kwalifikacji. Wówczas mogą być zastosowane sankcje przewidziane w kodeksie karnym. Przewiduje on, że ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub używa go jako autentycznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W sprawach mniejszej wagi sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Ponadto już samo przygotowanie do przestępstwa związanego z podrabianiem, przerabianiem dokumentu lub używaniem go podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Pracownik, który naraża pracodawcę na straty, musi liczyć się z odpowiedzialnością finansową

Podstawa prawna

Art. 52 i 122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Art. 270 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 ze zm.).