Na każdego pracownika korzystającego z szatni powinno przypadać co najmniej 0,5 mkw. wolnej powierzchni podłogi. Czy dotyczy to wszystkich pracowników znajdujących się w szatni? Szatnia przystosowana jest maksymalnie dla 40 osób, ale łącznie pracuje 60. Czy w tej sytuacji można tak przestawić zmiany, żeby było maksymalnie po 30 pracowników w szatni w tym samym czasie? Czy będzie to zgodne z przepisami?
Przepis obligujący do zapewnienia w pomieszczeniach szatni odpowiednio wolnej powierzchni podłogi wynoszącej co najmniej 0,5 mkw. na każdego pracownika korzystającego z tej szatni oznacza, że pracodawca powinien zapewnić taką ilość miejsca na każdego pracownika wykonującego pracę na danej zmianie roboczej. Dopuszczalne będzie zatem zapewnienie szatni przystosowanej do jednoczesnego przyjęcia 40 pracowników, gdy na danej zmianie roboczej nie będzie więcej niż 30 korzystających z tego pomieszczenia.
W myśl par. 111 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne (m.in. szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia do ogrzewania się itp.), których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać powyższe pomieszczenia, zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Poza ogólnymi wymogami, takimi jak zapewnienie odpowiedniej wentylacji, odpowiedniej liczby miejsca do siedzenia, szerokości przejść między poszczególnymi rzędami szaf itp. przepisy wymagają również, aby pomieszczenia szatni – zarówno podstawowej, odzieży własnej pracowników, odzieży roboczej i ochronnej, jak i przepustowej – posiadały odpowiednią wolną przestrzeń na każdego korzystającego pracownika. W przypadku szatni podstawowych (przeznaczonych do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej) powierzchnia ta powinna wynosić co najmniej 0,5 mkw. wolnej powierzchni podłogi.
W opisanym przypadku jeśli pracodawca tak zorganizuje pracę, że na każdej ze zmian roboczych znajdzie się w szatni po 30 pracowników jednocześnie korzystających z tego pomieszczenia, z nawiązką spełni wymóg wynikający z obowiązujących przepisów.
Podstawa prawna
Par. 14 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).