By zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać odpowiedni egzamin i spełnić szereg wymagań. Zarobki są jednak motywujące

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego i aby go wykonywać należy przejść odpowiednią procedurę i zdać państwowy egzamin. Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 487) aby wykonywać ten zawód należy:

  • mieć obywatelstwo polskie albo innego kraju UE, EOG, Szwajcarii lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa
  • znać język polski
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
  • być niekaranym za przestępstwo umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo gospodarcze
  • posiadać tytuł magistra lub równorzędny
  • zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia

Sprawy związane z egzaminem na tłumacza przysięgłego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005 nr 15 poz. 129). Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Podczas obu tych części kandydat na tłumacza przysięgłego wykonuje tłumaczenie w obu kierunkach (j. polski - j. obcy i odwrotnie). Po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i złożyć ślubowanie.

Koszt egzaminu to 800 złotych. Najpierw jednak należy przesłać pisemny wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Dopiero, gdy otrzymamy odpowiedź z terminem, wpłacamy wspomnianą kwotę. Kandydaci zawiadamiani są przynajmniej 21 dni przed egzaminem. Co ciekawe, egzamin można zdać także przed uzyskaniem tytułu magistra lub przed spełnieniem innych warunków. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych możliwy będzie jednak dopiero po spełnieniu wszystkich warunków łącznie.

Informacje dla kandydatów na tłumacza przysięgłego>>>

Mediana (połowa tłumaczy zarabia więcej, połowa mniej) wynagrodzeń dla tłumaczy wynosi w Polsce 4,4 tys. zł brutto / miesięcznie (wynagrodzenia.pl)

Stawki wynagrodzenia

Stawki za usługi tłumacza przysięgłego ustalane są swobodnie. Zazwyczaj cena wzrasta jeśli usługa ma być wykonana bardzo szybko lub dotyczy języka niekongresowego, mniej popularnego.

W przypadku, kiedy o tłumaczenie występuje - sąd, prokuratora, Policja oraz organ administracji publicznej - wówczas stawki określone są przepisami prawa. Ustala je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2005 r, nr 15, poz. 131). Przykładowo zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem sporządzenie jednej strony poświadczonego tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego na język polski wynagradzane st stawką 23 złote. Z kolei tłumaczenie przysięgłe dla sądu jednej strony z polskiego na język np. chiński lub arabski objęte jet stawką 49,54 zł. Stawka bazowa dla tłumacza, określona w rozporządzeniu, wzrasta jeśli np. tłumaczenie ma być wykonane pilnie (w dniu zlecenia), ustnie lub z dokumentu sporządzonego pismem odręcznym. Droższe są tłumaczenia z polskiego na język obcy. Stawka wzrasta też jeśli jest to język pozaeuropejski.

Lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości>>>