Nie każda osoba nieposiadająca zatrudnienia może uzyskać status bezrobotnego. Pozbawionymi tego prawa są osoby, które osiągają przychody na przykład z tytułu najmu lub renty. Osoba taka nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.

Mówiąc o osobie bezrobotnej lub osobie poszukującej pracy mówimy o osobie, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Osoba poszukująca pracy może, lecz nie musi być osobą bezrobotną.

Dziewięć milionów Polaków z bezrobociem w CV >>>

Osobą poszukującą pracy jest osoba, która zarejestruje się w urzędzie pracy w celu zalezienia zatrudnienia lub uzyskania pomocy oferowanej przez urząd pracy. Z kolei status bezrobotnego uzyska osoba, która nie pracuje zawodowo i nie ma żadnych własnych dochodów oraz jest w stanie podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (osoby niepełnosprawne w co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy), poszukuje pracy i jest zarejestrowana w urzędzie pracy.

Pozostałe warunki, jakie spełnić bezrobotny:

• ukończone 18 lat (ale nieosiągnięty wiek emerytalny),
• brak prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• brak prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy w wysokości co najmniej polskiej najniższej emerytury lub renty,
• niepobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
• nieposiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,Matce opłaci się brak zatrudnienia. Nawet 1700 zł dla bezrobotnego rodzica >>>

• niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
• nieprowadzenie działalności gospodarczej lub działalność taką zawiesiliśmy,
• nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywamy kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
• nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (wyjątkiem są przychody uzyskane z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych),
• nie pobiera zasiłku stałego z pomocy społecznej,
• nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
• nie podlega na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (wyjątkiem jest ubezpieczenie społeczne rolników).

Osoba bezrobotna może korzystać z wszystkich form wsparcia. Należą do nich:

Miliardy euro na nieskuteczną pomoc dla młodych bezrobotnych >>>

1. Korzystanie z informacji o wolnych miejscach pracy i pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,
2. Korzystanie z poradnictwa zawodowego.
3. Korzystanie ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NFZ),Po spełnieniu ustawowych przesłanek, w zależności od ustalonego profilu pomocy, osoba bezrobotna może:

1. zostać skierowana do prac interwencyjnych, robót publicznych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
2. uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
3. uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania,
4. uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
5. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia,
6. uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
7. uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,

Zasiłek dla bezrobotnych 2015: Ile wyniesie? >>>

8. zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
9. ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7,
10. uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
11. pobierać zasiłek dla bezrobotnych,
12. uzyskać skierowanie z urzędu pracy do pracy do pracodawcy otrzymującego grat, świadczenie aktywizacyjne, refundację składek na ubezpieczenie społeczne albo dofinansowanie wynagrodzenia;
13. uzyskać bon szkoleniowy, stażowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, staż oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia, stażu (dot. bezrobotnych do 30 roku życia)
14. uzyskać bon zatrudnieniowy (dot. bezrobotnych do 30 roku życia)
15. uzyskać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (dot. bezrobotnych do 30 roku życia).


Z jakich ułatwień może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający bezrobotnego do 30. roku życia? >>>

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

1. Korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy i pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,
2. Korzystania z poradnictwa zawodowego.

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba poszukująca pracy może:

1. zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),
2. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),
3. uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),
4. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy).