Pracuję jako pracownik tymczasowy w firmie X, w której jako bezpieczne buty i strój roboczy wręczono mi rzeczy używane. Na mój sprzeciw pani powiedziała, że przecież są wyprane. Nie pozwolono mi też przynieść własnych butów. Zakładam używane albo nie pracuję. Na co mogłabym się powołać (i u kogo), żeby wywalczyć sobie nowe buty?
Przepisy bhp, które obligują pracodawcę do zapewnienia odzieży i obuwia roboczego (ochronnego), nie precyzują, że odzież ta lub obuwie muszą być nowe. Pracodawca może powierzyć pracownikowi do stosowania używaną odzież i/lub obuwie robocze pod warunkiem, że zostały one wyprane i odkażone, a także posiadają odpowiednie właściwości.
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przejawem tej powinności jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. Ponadto pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Powinien więc ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, jak również przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Dokument ten powinien zostać skonsultowany z przedstawicielami pracowników.
Z przepisów jednak nie wynika, że zapewniane przez pracodawcę odzież lub obuwie robocze bezwzględnie muszą być nowe. W zakładach, w których występuje duża fluktuacja pracowników, firmy ze względu na koszty przekazują odzież (i obuwie robocze), z którego korzystali ich poprzednicy. Nie jest to sprzeczne z przepisami bhp, o ile przed przekazaniem takiej odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) pracodawca je wypierze oraz zdezynfekuje. Ponadto muszą one posiadać odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe. Dopiero w przypadku, gdy któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, pracownik może wystąpić do pracodawcy o zapewnienie nowego kompletu odzieży i/lub obuwia.
Podstawa prawna
Art. 207 par. 2, art. 2376 par. 1, art. 2377 par. 1, art. 2378 par. 1, art. 23711a par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).