Za nieodpowiedni strój w miejscu pracy pracodawca może ukarać pracownika, nakładając na niego odpowiednią karę porządkową, a w pewnych przypadkach ma również prawo wypowiedzieć podwładnemu umowę o pracę.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę. Ponadto pracownik musi przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może więc nakazać pracownikom (wydać polecenie) w sprawie określonego wyglądu w zakładzie, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i charakterem wykonywanej pracy. Takim powodem może być przykładowo bezpośrednia styczność z klientem, ważny zwłaszcza w przypadku urzędów lub firm, które bazują na kontaktach swoich pracowników z kontrahentami, gdzie wygląd pracowników ma bezpośredni wpływ na interesy firmy.

Firma może więc w przepisach wewnątrzzakładowych, w regulaminie pracy lub też bezpośrednio w umowie o pracę określić, jaki powinien być ubiór pracownika, a ten powinien przestrzegać narzuconych zasad wyglądu. I w konsekwencji, za łamanie ustalonego sposobu ubierania pracownik może zostać ukarany, ale tylko za złamanie ustalonych norm - nie można ukarać osoby, której kolor krawata nie odpowiada przełożonemu.

Jaka kara za zły wygląd

W przypadku, gdy pracodawca uzna, że ubiór podwładnego jest nietaktowny, może wymierzyć mu odpowiednią karę porządkową. Jakie kary porządkowe przewidują przepisy, przeczytasz tutaj>>

Jeśli wygląd pracownika zakłóca narusza ustalony porządek i organizację pracy, skutkiem jest kara upomnienia lub nagany. Nie można jednak z powodu braku oficjalnego stroju służbowego nałożyć na pracownika kary pieniężnej - jedyną sankcją finansową, jaka może tutaj zastosować pracodawca, jest obniżenie lub niewypłacenie pracownikowi premii uznaniowej.

Pracodawca ma także do dyspozycji najcięższą karę, czyli zwolnienie dyscyplinarne. Jak orzekł 25 stycznia 2005 roku Sąd Najwyższy (I PK 153/04), można ją zastosować, jeśli naruszenie regulaminu dotyczy nie tylko nieodpowiedniego stroju danej osoby, ale jest ono również ciężkie, naraża pracodawcę na straty bądź zagraża jego interesom. Może chodzić na przykład o sytuację, w której zachowanie i nieodpowiedni wygląd pracownika doprowadziły firmę do utraty ważnego kontraktu.

Normy dotyczące ubioru pracownika mogą wynikać także z innych uregulowań, w tym przepisów bhp. Chodzi tu przede wszystkim o zawody o charakterze technologicznym i sanitarnym. W tym wypadku strój musi podwładnym dostarczyć sam pracodawca, a za jego brak pracownikom grożą kary porządkowe oraz zwolnienie dyscyplinarne.