Takie nowe zadanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej zmieniającego rozporządzenie z 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2014 r. poz. 1433). Zgodnie z tym aktem sztaby mają mieć też obowiązek współpracowania z pracodawcami zatrudniającymi żołnierzy NSR.

Dla rezerwistów, którzy należą do NSR, zmieni się też podstawa prawna do udzielenia im wsparcia i pomocy finansowej w tracie ćwiczeń i okresowej służby. Kwestia ta została uregulowana w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe.

Zgodnie z nim żołnierzowi, którego wynagrodzenie u pracodawcy jest wyższe od uposażenia zasadniczego otrzymywanego w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, przysługuje rekompensata finansowa – różnica między wynagrodzeniem a uposażeniem. By ją otrzymać, mundurowy musi wystąpić z wnioskiem do dowódcy. Ten z kolei musi wydać decyzję administracyjną, przy czym może być ona odmowna. W przypadku zaakceptowania wniosku pieniądze zostaną przekazane w ciągu 14 dni od wydania decyzji. Rezerwiście mają także przysługiwać rekompensata za dojazd, a także bezpłatne zbiorowe zakwaterowanie.

Etap legislacyjny

Projekty w uzgodnieniach międzyresortowych