Tylko do 15 stycznia przyszłego roku ZUS będzie przyjmować wnioski od przedsiębiorców o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Termin ten dotyczy także osób, którym ZUS wcześniej odmówił wydania decyzji z powodu niespełnienia ustawowych warunków. Ta grupa osób ma bowiem możliwość złożenia kolejnego wniosku.Podstawą do ubiegania się o anulowanie niezapłaconych danin jest ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551). Abolicja obejmuje należności na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe z tytułu prowadzonej działalności, ale także nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Przy czym musi być spełniony warunek – zarówno dług z tytułu niezapłaconych składek zdrowotnych, jak i danin na ubezpieczenie społeczne musi dotyczyć tego samego okresu czasu.
– Najczęstszym błędem jest składanie wniosków o umorzenia należności wyłącznie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy, czego nie przewiduje ustawa – wyjaśnia Radosław Milczarski z ZUS.
W praktyce to oznacza, że z umorzenia składki zdrowotnej lub na Fundusz Pracy nie mogą skorzystać osoby, które nie mają długu z tytułu składek emerytalnej i rentowej.
Pracownik bez ulgi
Osoba ubiegająca się o abolicję uzyska nie tylko anulowanie należności głównej. Umorzeniu ulegają też odsetki za zwłokę, koszty upomnienia, opłaty prolongacyjne oraz koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika skarbówki lub komornika sądowego.
– Ustawa abolicyjna nie przewiduje jednak możliwość anulowania zaległych składek za pracowników. ZUS umarza wyłącznie zadłużenie osobom prowadzącym działalność gospodarczą – przypomina Dariusz Ćwik, prezes zarządu Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP. – Przy czym zainteresowani muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające wszystkie tytuły ubezpieczenia – dodaje.
Są wyjątki
Tymczasem eksperci zwracają uwagę, że nie wszyscy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o abolicję do 15 stycznia 2015 r.
– Wyjątek przewidziano dla osób, którym ZUS wydał decyzję o podleganiu ubezpieczeniu, czyli stwierdził, że mają obowiązek opłacić składki dopiero po wejściu w życie ustawy abolicyjnej. Tacy przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy, które są liczone od dnia uprawomocnienia się takiej decyzji – tłumaczy Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji i organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Po 15 stycznia przyszłego roku wnioski o abolicję będą mogli składać także spadkobiercy osób, które w przeszłości prowadziły firmę i zmarły zostawiając po sobie dług w ZUS. W przypadku tej grupy konieczne jest wydanie przez oddział ZUS – właściwy dla miejsca zamieszkania zmarłego dłużnika – decyzji o odpowiedzialności za dług. Pismo dotyczące umorzenia musi zostać złożone przez spadkobiercę w ciągu 24 miesięcy od daty wydania takiego postanowienia.
Ponadto termin 15 stycznia 2015 r. nie ma zastosowania do tych przedsiębiorców, którzy złożyli odwołanie do sądu od niekorzystnej dla siebie decyzji ZUS w sprawie odmowy anulowania długu. W takim bowiem przypadku zakład zawiesza postępowanie do rozstrzygnięcia sporu przez sąd.
4335 zł wynosi średnia kwota zadłużenia przypadająca na jedną decyzję