Do 15 stycznia 2015 r. wnioski o umorzenie zaległości wobec ZUS mogą składać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zalegały z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r.
Czy twórca skorzysta z umorzenia
Rzeźbiarz prowadzący własną pracownię popadł w tarapaty finansowe. Kilku odbiorców nie zapłaciło mu w terminie za przygotowane dzieła. Z tego powodu w okresie od 1999 do 2003 r. nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne. Czy teraz może wystąpić o ich umorzenie?

TAK

Ustawa abolicyjna obejmuje osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Oznacza to, że z umorzenia zaległości na rzecz ZUS mogą skorzystać prowadzący firmę, twórcy, artyści i osoby wykonujące wolny zawód. Muszą jednak złożyć do ZUS wniosek w tej sprawie, bowiem abolicja nie jest przeprowadzana z urzędu.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy wspólnikowi również należy się abolicja
Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie płacił żadnych składek za siebie do ZUS. Zadłużenie dotyczyło okresu od 2005 do 2008 r. Czy obecnie może wystąpić o anulowanie długu?

TAK

Właściciel jednoosobowej spółki opłacający za siebie składki na ubezpieczenie społeczne ma jeszcze trzy miesiące na to, by skorzystać z abolicji obejmującej nieopłacone składki na własne ubezpieczenie. Ustawa bowiem umożliwia anulowanie zadłużenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., tak więc wskazany przez czytelnika termin umożliwia skorzystanie z dobrodziejstwa abolicji. Jeśli złoży do ZUS wniosek o umorzenie należności, nie będzie musiał spłacać należnych odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału organu rentowego, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy wszyscy muszą złożyć wniosek do połowy stycznia
Właściciel firmy zadłużonej w ZUS zmarł w styczniu 2012 r., nie mając możliwości złożenia wniosku o umorzenie zaległości. Spadkobiercy są w trakcie postępowania spadkowego. Czy stracą prawo do skorzystania z abolicji?

NIE

Obowiązuje generalna zasada, że osoby zadłużone mogą złożyć wniosek o umorzenie zaległości do 15 stycznia 2015 r. Przewidziano jednak kilka wyjątków. Po tym terminie mogą złożyć wniosek osoby, którym ZUS po wejściu ustawy w życie, czyli po 15 stycznia 2013 r., wydał lub wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek lub o odpowiedzialności osób trzecich albo odpowiedzialności spadkobierców. Wszyscy zainteresowani mają 12 miesięcy na złożenie wniosku. Termin jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w takim przypadku złożenie wniosku o abolicję może mieć miejsce po 15 stycznia 2015 r. W przypadku spadkobierców wniosek o umorzenie długu może także złożyć osoba, której ZUS wydał już decyzję wskazującą ją jako osobę zobowiązaną do opłacenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. Z takiej możliwości mogą skorzystać nie tylko spadkobiercy, ale także osoby trzecie zobowiązane do spłaty zaległości. Dotyczy to zobowiązań pozostałych po osobach obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. O abolicję można ubiegać się w przypadku długów z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy formularz można złożyć w każdym terminie
Właścicielka kiosku warzywnego nie płaciła składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w 2008 r. Czy będzie mogła złożyć wniosek w dowolnym terminie?

NIE

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności do 15 stycznia 2015 r. Tylko wtedy, gdy ZUS wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym już w czasie obowiązywania ustawy, wniosek o umorzenie można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tego dokumentu.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy ZUS umorzy również składki za pracowników
Właściciel przedsiębiorstwa od 2000 do 2005 r. nie płacił składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników. Czy może ubiegać się o umorzenie niezapłaconych składek?

NIE

Płatnik składek nie może ubiegać się o umorzenie należnych za pracownika. Taka możliwość dotyczy wyłącznie zadłużenia jego konta. Dodatkowo ustawodawca wprowadził warunek, że przedsiębiorca może skorzystać z możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i odsetek za zwłokę, pod warunkiem że należności niepodlegające umorzeniu (składki należne za pracowników) zostaną rozłożone na raty na warunkach ogólnych i spłacone w ramach udzielonego układu ratalnego. Te należności muszą zostać spłacone w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Jeśli zaś w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji niepodlegające umorzeniu należności zostaną rozłożone na raty albo zostanie odroczony termin ich płatności, to umorzenie nastąpi dopiero po ich spłacie.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy wniosek można złożyć później
Prowadzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością miał problemy ze ściąganiem należności od kontrahentów, lecz starał się spłacać zadłużenie dotyczące ubezpieczenia emerytalno-rentowego. ZUS jednak ustalił, że zainteresowany nie płacił składek na ubezpieczenie zdrowotne od 1999 do 2008 r. Czy teraz może ubiegać się o ich umorzenie?

NIE

Prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. To skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych. Jeśli więc należności na ubezpieczenia społeczne podlegające umorzeniu zostały już zapłacone, a do zapłaty pozostaje tylko zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy, ZUS nie wyda decyzji o umorzeniu tych należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. Nie ma bowiem możliwości umorzenia samych składek zdrowotnych.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy umorzenie składek obniży emeryturę
Samozatrudniony chce skorzystać z możliwości umorzenia zaległych składek ubezpieczeniowych za okres pięciu lat. Czy jeśli skorzysta z abolicji, to po zakończeniu aktywności zawodowej otrzyma niższe świadczenie?

TAK

Okres, za który składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostaną umorzone, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Dodatkowo kwota umorzonych składek nie zostanie wliczona do podstawy obliczenia emerytury kapitałowej.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Czy wszystkim spadkobiercom umorzą dług
Właściciel hurtowni podzielił majątek między czwórkę dzieci. Po jego śmierci okazało się, że nie płacił za siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Czy jeśli wniosek o abolicję złoży jeden spadkobierca, to ZUS anuluje dług pozostałym?

NIE

Ordynacja podatkowa nakazuje określać zasady odpowiedzialności solidarnej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Tym samym wystąpienie z wnioskiem o umorzenie należności przez jednego z odpowiedzialnych solidarnie spadkobierców nie powoduje zwolnienia z długu współdłużników. A to oznacza w praktyce, że umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej na wniosek jednego z dłużników solidarnych nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zobowiązań przez pozostałych.
Podstawa prawna
Art. 91 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Art. 373 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Art. 2 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551).
Z prawa do umorzenia zaległych składek w ZUS mogą skorzystać wyłącznie prowadzący działalność gospodarczą. Abolicja nie dotyczy np. składek za osoby współpracujące