Firma, która płaci kary na PFRON ma prawo do obniżenia comiesięcznych wpłat. Może tego dokonać, jeśli kupi produkty lub usługi od firmy, która odpowiednią liczbę niepełnosprawnych

Każda firma, która zatrudnia minimum 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek zatrudnia także osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Obligatoryjny wskaźnik wynosi 6 proc.

Obniżony wskaźnik zatrudnienia wynoszący 2 proc. obowiązuje państwowe i prywatne uczelnie wyższe, wyższe szkoły zawodowe, szkoły publiczne i prywatne, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

W Polsce pracuje 516 tys. osób niepełnosprawnych (24,1 proc. w wieku produkcyjnym)

Kontrahent do ulgi PFRON poszukiwany

Sposobem na obniżenie wpłat do PFRON jest zakup usługi lub produktów od firmy, która zatrudnia pracowników niepełnosprawnych. Ta opcja nie dotyczy transakcji handlowych. Jaka firma może obniżyć innej firmie wpłatę do PFRON? rozstrzyga o tym art. 22 ustawy o rehabilitacji (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). Firma może udzielić takiej ulgi jeśli sama zatrudnia minimum 25 osób niepełnosprawnych (przeliczając na pełne etaty). Ale to nie jedyny warunek. Firma, która innej może udzielić ulgi PFRON-owskiej musi u siebie zatrudniać przynajmniej w 30 proc. pracowników albo ze znaczną niepełnosprawnością, albo umiarkowaną i schorzeniem specjalnym (niedowidzenie, całkowite niewidzenie, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsja).

Istnieje jeszcze jeden warunek otrzymania prawa do obniżenia wpłaty PFRON-owskiej. Należność za dokonany zakup musi być uregulowana w całości. Wówczas - zgodnie z ustawą o rehabilitacji (art. 22, ust. 7) - sprzedający usługi lub produkty wystawia informację o kwocie obniżenia bez zbędnej zwłoki. W przypadku przelewu bankowego za moment płatności przyjmuje się datę obciążenia konta firmy kupującej usługi lub produkty.

Co jednak, jeśli wartość obniżenia przewyższa wartość zakupionych usług lub produktów? Firma, która korzysta z ulgi w karze na PFRON może obniżyć wpłatę na Fundusz maksymalnie o 80 proc. w jednym miesiącu. Nadwyżka uzyskanej ulgi przechodzi na kolejne miesiące. Raz uzyskana ulgi we wpłatach na PFRON może być wykorzystywana przez 12 miesięcy, aż do wyczerpania się.