Wsparcie będzie finansowane głównie z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy i bezrobotni mogą liczyć m.in. na szkolenia, subsydia płacowe i dotacje na założenie firmy.
Dłuższy okres aktywności zawodowej spowodowany podniesieniem wieku emerytalnego wymusza na rządzie działania podnoszące jakość życia i pracy Polaków w sile wieku. Osoby, które ukończyły 50 lat, mają uprzywilejowany dostęp do funduszy publicznych. Minister pracy wspiera bowiem aktywizację bezrobotnych w tym wieku pieniędzmi Funduszu Pracy, którymi dysponują pośredniaki.
Od 2012 r. organizowane są też specjalne programy dla takich osób ze środków rezerwy tego funduszu. – Ponadto od bieżącego roku urzędy pracy oferują osobom po 50. szczególne formy wsparcia adresowane tylko do nich. To dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie bezrobotnego 50+ oraz dotacje do kursów i studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które służą uzupełnianiu kwalifikacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – wyjaśnia wiceminister pracy Jacek Męcina.
Osoby po 50. mogą również korzystać z ogólnodostępnych instrumentów, takich jak staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą czy doposażenie stanowisk pracy.
Wsparcie dla starszych osób jest także finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2007–2014 było ono realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby po 50. roku życia stanowiły jedną z grup wspieranych w Priorytecie VI tego programu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. W jego ramach oferowane były m.in. szkolenia, subsydia dla pracodawców oraz pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 (jej realizacja rozpocznie się dopiero w przyszłym roku) przewidziano, że jednym z priorytetów strategicznych jest zwiększenie udziału osób starszych w rynku pracy. Działania na rzecz ich aktywizacji będą finansowane ze środków EFS w ramach celu tematycznego 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”. W związku z decentralizacją zarządzania funduszami strukturalnymi w Polsce wsparcie dla nich będzie prowadzone głównie w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, które są zarządzane przez województwa. Każdy region będzie mieć inny zestaw form pomocy.
– Będą to m.in. pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki, dotacje na firmę oraz subsydia do wynagrodzeń pracowniczych jako zachęta dla przedsiębiorców – wskazuje Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Ponadto w ramach EFS przewidziane jest wsparcie w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się. Będą to m.in. programy rehabilitacji leczniczej ułatwiające powrót do pracy oraz wydłużające aktywność zawodową, a także programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Usługi te będą wykraczać poza to, co oferuje system powszechnej opieki zdrowotnej.