1 stycznia wejdą w życie przepisy, które pozwolą zwiększyć wynagrodzenia ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ma też powstać Fundusz Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne. Ponadto w nadchodzącym roku urzędy zaczną korzystać z e-doręczeń.

Według autorów ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nowe regulacje mają zwiększyć atrakcyjność pracy w instytucjach publicznych, które są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa. W tym celu utworzony będzie Fundusz Cyberbezpieczeństwa, z którego finansowane będą dodatki do wynagrodzeń osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych sektora publicznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

Zgodnie z ustawą świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, ma przysługiwać osobom: realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami albo uposażenia wraz z dodatkami, z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć 21-krotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).

Ustawa wskazuje źródła przychodu Funduszu Cyberbezpieczeństwa, którymi będą m.in. wpływy z kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, środki z zysku netto wypracowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, środki z Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dotacje z budżetu państwa i inne przychody.

Wśród innych zmian dotyczących cyfryzacji administracji w 2022 r. znalazło się wprowadzenie e-Doręczeń, czyli elektronicznej korespondencji z urzędami ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Co prawda ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła już w życie, jednak określa ona obowiązki, które zostaną nałożone na administrację czy firmy w 2022 r.

Urzędy i inne podmioty publiczne zaczną korzystać z e-Doręczeń stopniowo. Od 5 lipca 2022 r. obowiązek ten obejmie organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy. Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń będzie dotyczył także firm. Od 5 lipca 2022 r. obejmie on nowych przedsiębiorców rejestrujących się w KRS, którzy otrzymają adres do e-Doręczeń automatycznie, a od 1 października 2022 r. przedsiębiorców, którzy zarejestrują się w KRS przed 5 lipca 2022 r.