Na tę kwestię zwróciło uwagę biuro legislacyjne Senatu podczas wczorajszych obrad komisji, która zajmowała się nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wskazało, że proponowana nowela przewiduje złożony system rozwiązań przejściowych dla wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Zastosowanie określonego reżimu prawnego uzależnione będzie od daty złożenia wniosku. Te złożone przed 1 stycznia 2021 r. i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie proponowanej ustawy będą podlegały pod szczególny tryb, czyli uproszczony udzielania zezwoleń na okres dwóch lat, bez konieczności posiadania zgody na pracę, lecz z obowiązkiem następczego (po uzyskaniu zezwolenia) złożenia oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi. Natomiast do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do wejścia w życie ustawy zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe (bardziej rygorystyczne w zakresie wymogów formalnoprawnych), z tym, że do tych postępowań będą stosowane regulacje nowe – w zakresie formy pouczenia, wezwania do uzupełnienia braków formalnych i terminu na wydanie decyzji. Z kolei wnioski składane po dniu wejścia w życie ustawy będą rozpatrywane wedle nowych przepisów, zawierających rozwiązania ułatwiające wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.
– Należy zauważyć, iż konieczność wdrożenia trzech różnych reżimów prawnych dla prowadzenia spraw tego samego rodzaju może okazać się dla organów zobowiązanych do ich stosowania nadmiernie skompilowana i mało efektywna – wskazywali legislatorzy.