Rząd prowadzi program aktywizacji zawodowej osób 50+. Wprowadził rozwiązania, które dają pracodawcom wymierne korzyści z zatrudnienia osób w tym wieku.

"Umiejętne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie pozwala na obustronne czerpanie korzyści, zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Wiek pracownika stanowi w takim przypadku atut i ma korzystny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. Należy pamiętać, że pracownik 50+ to jedna z osób, która posiada największą wiedzę o naszej firmie, kulturze organizacyjnej, a także doświadczenie zawodowe co stanowi podstawowy filar w prawidłowym przebiegu współpracy i transferze wiedzy między starszymi a młodszymi pracownikami danej organizacji" - mówi Martyna Ładkowska Kierownik Oddziału Jobhouse Sp. z o.o.

Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w tym zwolnienie z opłacanie niektórych składek

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku 50+ są czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Krótszy okres opłacania zasiłku chorobowego

Za czas choroby, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80 proc. (chyba, że przepisy obowiązujące w zakładzie pracy przewidują w takim przypadku wyższe wynagrodzenie). Okres ten w przypadku pracownika 50+ został skrócony do 14 dni . Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 30 dni lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Krótszy okres wypłaty wynagrodzenia dla pracownika 50+ dotyczy choroby przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia.

Więcej na temat wypłacania chorobowego dla osób 50+ przeczytasz tu >>>

Zwrot kosztów szkoleń osób 50+

Pracodawca, który zatrudni osobę w wieku 50+ i będzie chciał ją przeszkolić może liczyć na zwrot kosztów w wysokości do 80 proc. i do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dotyczy to tych, którzy założyli fundusz szkoleniowy. O refundację należy się ubiegać w powiatowych urzędach pracy ze środków Funduszu Pracy.

Bezpłatne wsparcie doradców

Pracodawcy mogą korzystać też w urzędach pracy z nieodpłatnej pomocy doradcy zawodowego i uzyskać indywidualne porady zawodowe, które pomogą w rozwoju ich przedsiębiorstwa i pracowników. Wsparcie doradcy polega na analizie kompetencji pracowników: zaproponowaniu dla nich odpowiednich szkoleń w celu uzupełnienia ewentualnych luk kompetencyjnych, wskazaniu kompetencji, które lepiej sprawdzą się w innych warunkach oraz w takim określeniu wymagań dla nowych stanowisk pracy, by były one lepiej dostosowane do możliwości osób w wieku 50+.

Rynek pracy dla 50+. Gdzie szukać zatrudnienia i jak się do tego przygotować? >>>

"Pracownicy z tzw. grupy 50+ mają wiele niekwestionowanych zalet. Ich siłą jest to, czego nie mają ich młodsi koledzy, czyli m.in. cenne doświadczenie zawodowe, a także znacznie dojrzalsze podejście biznesowe. Plusem dla zatrudniającego ich pracodawcy jest również dyspozycyjność 50-latków, bo to często osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, które chętnie angażują się w wykonywane obowiązki. To pracownicy z dużą motywację do działania, którzy zwykle lubią swój zawód, a jego wykonywanie postrzegają jako istotny element życia. Do zespołów, w których pracują wnoszą wiedzę i racjonalne podejście do zadań, podnosząc efektywność wykonywanej pracy" - mówi Bożena Ziarnik, ekspert firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup.