Okresy wypowiedzenia umowy o pracę są zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów umów. Ich celem jest obustronna ochrona stosunku pracy - najsilniejsza jest w przypadku umowy na czas nieokreślony.
Okresy wypowiedzenia zależą od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od czasu na jaki została zawarta umowa i przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy - liczy się, czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na okres próbny czy też umowa na zastępstwo.

Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?>>

Umowa na czas nieokreślony

Największą ochroną charakteryzuje się umowa o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy, okres wypowiedzenia jest w tym wypadku uzależniony od okresu zatrudnienia, czyli od długości stażu pracy u danego pracodawcy, i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pod uwagę bierze się przy tym wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy, stąd nawet jeśli nastąpiły przerwy między stosunkami pracy (w tym samym zakładzie), to ulegają one zsumowaniu.

Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę>>

Ponadto do okresu zatrudnienia pracownikowi wlicza się także zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy, jeżeli:

  • zmiana pracodawcy nastąpiła w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a stał się on pracodawcą w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami,
  • jest on następcą prawnym wcześniejszego pracodawcy.

Staż pracy jest liczony od momentu zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia.

Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia może w przypadku umowy na czas nieokreślony ulec wydłużeniu, jeżeli pracownik wykonywał pracę związaną z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wynosi on wtedy:

  • do 1 miesiąca przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
  • do 3 miesięcy przy zatrudnieniu na co najmniej 6 miesięcy.

Pracodawca ma natomiast prawo skrócić okres wypowiedzenia w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, bądź też z innych powodów niedotyczących pracownika.

Dopuszczalne jest również umowne skrócenie okresu wypowiedzenia poprzez złożenie wypowiedzenia przez jedną ze stron (pracownika czy pracodawcę) na skutek zgodnych oświadczeń woli - chodzi o wypowiedzenie za porozumieniem stron.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Inne umowy

W przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Natomiast umowy na czas określony co do zasady nie wolno w ogóle wypowiadać przed okresem, na który została zawarta. Wyjątkiem są sytuacje, gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub jeśli zastrzeżenie takie zostało zamieszczone w samej umowie. Okres wypowiedzenia wynosi wtedy 2 tygodnie.

Wreszcie umowa na zastępstwo ma okres wypowiedzenia wynoszący 3 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003r. (III PZP 20/02)