Rzecznicy dyscyplinarni powołani przez ministra nauki będą otrzymywać pensje w wysokości 30 proc. minimalnej stawki dla profesora zwyczajnego. Ta ostatnia wynosi obecnie 4940 zł, a w 2015 r. wzrośnie do 5390 zł.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz rzecznika praw absolwenta. Ma wejść w życie 1 października 2014 r.
Konieczność ustalenia nowych stawek wynika z tego, że nowelizacja z 11 lipca 2014 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza nowy organ – Konwent Rzeczników. Do jego zadań będzie należeć m.in. współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi na uczelniach czy formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej.
Projekt określa ponadto wynagrodzenia dla przewodniczących składów orzekających i członków komisji dyscyplinarnej powoływanej przez ministra nauki. Wynosić one będą 15 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego dla przewodniczącego i 5 proc. dla członka za każdy dzień udziału w posiedzeniu. W 2015 r. będzie to odpowiednio 808,5 zł oraz 269,5 zł.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji